ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-yielding-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น yielding, *yielding*,

-yielding- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The secret is to strike the right balance between yielding and giving.เคล็ดลับคือให้มันพอดีๆ ระหวางบุกกับรับ

-yielding- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
豆類[まめるい, mamerui] (n) pulse (edible seeds of various leguminous crops); plant yielding pulse

-yielding- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; softhearted ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
น่วม[v.] (nūam) EN: soften ; be pliable ; be yielding ; be soft ; be squashy FR:
น่วม[adj.] (nūam) EN: yielding ; soft ; squashy ; pliable ; supple FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
นุ่ม[adj.] (num) EN: soft ; yielding ; gentle ; bland ; supple ; tender ; pliable FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
ยวบยาบ[adv.] (yūapyāp) EN: sinking and rebounding ; waving ; yielding ; swaying ; fluctuating ; waving FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -yielding-
Back to top