ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-yearbook-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น yearbook, *yearbook*,

-yearbook- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some yearbook committee.ฉันฆ่าทุกอย่างที่เห็น ออกล่าทุกวันที่เซ็งๆ
They were talking about yearbook pictures and how nobody's happy with the way they look.พวกเขาคุยเรื่องภาพในหนังสือรุ่น... และไม่มีใครชอบภาพของตัวเองเลย
Look in the yearbook again.ลองหาดูในหนังสือรุ่นอีกทีสิ
You're going to have to take your yearbook photo... with all the losers who missed it in the fall.เธอจะต้องไปถ่ายรูปลงหนังสือรุ่น กับพวกเปี๊ยกที่ไม่ได้ถ่าย ตอนเทอมฤดูใบไม้ร่วง
I don't do yearbook photos.ฉันไม่ร่วมหนังสือรุ่นหรอก
We've got a yearbook to edit, so no.เราต้ิองทำหนังสือรุ่น เพราะงั้น ไม่มีทาง
Kissing up to the yearbook editors. Very smart move.เอาใจบรรณาธิการหนังสือรุ่น ฉลาดมาก
You can't get rid of me that easy. We've got a yearbook to do.เธอขับไสไล่ส่งฉันไม่ได้ง่ายๆ หรอก เรายังมีหนังสือรุ่นต้องทำอีก
You got it. One scumbag yearbook coming up.โอเค เดี๋ยวจะส่งภาพพวกนั้นไปให้
But, for the rest of you educators, These yearbook pictures Are really the only concrete proof you haveแต่สำหรับพวกนาย หนังสือรุ่นคือหลักฐานเดียว
Based on my investigation, I am of the opinion that a yearbook photoจากการสืบสวนของฉัน หนังสือรุ่นปีนี้
Shortly after the yearbook came out, Mr. Gellar had a nervous breakdown.หลังจากหนังสือรุ่นออก นายเกลล่าร์ ก็มีอาการป่วยทางจิต

-yearbook- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イヤーブック;イアブック[, iya-bukku ; iabukku] (n) yearbook
年報[ねんぽう, nenpou] (n) annual report; yearbook
統計年鑑[とうけいねんかん, toukeinenkan] (n) statistical yearbook
Japanese-English: COMDICT Dictionary
年報[ねんぽう, nenpou] annual, yearbook
年鑑[ねんかん, nenkan] annual, yearbook

-yearbook- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนังสือประจำปี[n. exp.] (nangseū pra) EN: yearbook  FR:
หนังสือรายปี[n. exp.] (nangseū rāi) EN: yearbook ; almanac ; annual FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -yearbook-
Back to top