ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*yearbook*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น yearbook, -yearbook-

*yearbook* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yearbook (n.) หนังสือประจำปี
English-Thai: HOPE Dictionary
yearbook(เยียร์'บุค) n. หนังสือประจำปี, หนังสือรุ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
yearbook(n) หนังสือรายปี,หนังสือรุ่น,รายงานประจำปี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yearbookหนังสือรายปีหนังสือรายปี (Yearbooks, Annuals, Almanacs) คือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีกำหนดออกเป็นรายปี โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some yearbook committee.ฉันฆ่าทุกอย่างที่เห็น ออกล่าทุกวันที่เซ็งๆ
They were talking about yearbook pictures and how nobody's happy with the way they look.พวกเขาคุยเรื่องภาพในหนังสือรุ่น... และไม่มีใครชอบภาพของตัวเองเลย
I postponed yearbook. I gotta work on my speech.ผมเลื่อนงานเรื่องหนังสือรุ่นหน่ะครับ กะจะซ้อมเรื่องสุนทรพจน์ซะหน่อยครับ
Look in the yearbook again.ลองหาดูในหนังสือรุ่นอีกทีสิ
See, we cut out girls' pictures from the yearbook, and then we wrote comments.เห็นมั๊ย ! เราตัดรูปผู้หญิงทุกคนมาจากหนังสือรุ่น แล้วเราก็เขียนคำบรรยายลงไป
You're going to have to take your yearbook photo... with all the losers who missed it in the fall.เธอจะต้องไปถ่ายรูปลงหนังสือรุ่น กับพวกเปี๊ยกที่ไม่ได้ถ่าย ตอนเทอมฤดูใบไม้ร่วง
I don't do yearbook photos.ฉันไม่ร่วมหนังสือรุ่นหรอก
Travel pictures,yearbook,her name on an employment slip?พวกรูปที่ไปเที่ยว หนังสือรุ่น ชื่อของเธอบนซองเงินเดือน
Her yearbooks, report cards, her cell number is written... and it's on my fridge.หนังสือรุ่นของเธอ สมุดพก ผมจดเบอร์มือถือเธอไว้ มันแปะอยู่บนตู้เย็น
We've got a yearbook to edit, so no.เราต้ิองทำหนังสือรุ่น เพราะงั้น ไม่มีทาง
Kissing up to the yearbook editors. Very smart move.เอาใจบรรณาธิการหนังสือรุ่น ฉลาดมาก
You can't get rid of me that easy. We've got a yearbook to do.เธอขับไสไล่ส่งฉันไม่ได้ง่ายๆ หรอก เรายังมีหนังสือรุ่นต้องทำอีก

*yearbook* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
年鉴[nián jiàn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, 年鉴 / 年鑒] almanac; yearbook

*yearbook* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イヤーブック;イアブック[, iya-bukku ; iabukku] (n) yearbook
卒アル[そつアル, sotsu aru] (n) (abbr) (See 卒業アルバム) classbook; yearbook; school graduation album
年報[ねんぽう, nenpou] (n) annual report; yearbook
年鑑[ねんかん, nenkan] (n) yearbook; almanac; annual; (P)
統計年鑑[とうけいねんかん, toukeinenkan] (n) statistical yearbook
Japanese-English: COMDICT Dictionary
年報[ねんぽう, nenpou] annual, yearbook
年鑑[ねんかん, nenkan] annual, yearbook

*yearbook* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนังสือประจำปี[n. exp.] (nangseū pra) EN: yearbook  FR:
หนังสือรายปี[n. exp.] (nangseū rāi) EN: yearbook ; almanac ; annual FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *yearbook*
Back to top