ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-worn-out-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น worn-out, *worn-out*,

-worn-out- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Trying to set my son up with a worn-out old battery!พยายามจะจัดการลูกชายฉัน ด้วยเสียงเตือนแบตหมดนั่น
But my worn-out single of "right now" says That they were wrong.แต่เพลง "ไรท์นาว" ทำให้คนรู้ว่าคิดผิด
Without the worn-out driveโดยปราศจากเครื่องยนต์ที่เลิกใช้
The reason you came here without even wearing a dress, while carrying a worn-out brand name bag, is because, you wanted to gain something by coming to this party, am I wrong?เหตุผลที่คุณมาที่นี่ คุณไม่ได้แต่งชุดราตรี คุณมาที่นี่ กับกระเป๋าที่เก่าและขาด คุณมาที่นี่ ก็อาจจะเพื่อหาบางสิ่งบางอย่างกลับไปรึเปล่า?
Such odysseys were meant for the young and expectant, not for a worn-out old goat like me.การเดินทางนี้เหมาะกับพวกคนหนุ่มที่มีหวัง ไม่ใช่แพะแก่ ๆ อย่างฉัน
This car... or I should say THESE cars, because this is a bit of a cut-and-shut job... these were terrible when they were being built in Britain, so imagine what they like when they were being made using worn-out toolsรถคันนี้ หมายถึงรถพวกนี้ เนื่องจากมันเป็นงานปะติดปะต่อ จึงกลายเป็นหายนะ เมื่อมัน นำเข้ามาจัดจำหน่ายในอังกฤษ
This worn-out superstition has no relevance now.ความเชื่องมงายแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับข้าสักหน่อย

-worn-out- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破鞋[pò xié, ㄆㄛˋ ㄒㄧㄝˊ, 破鞋] broken shoes; worn-out footwear; loose woman; slut
敝屣[bì xǐ, ㄅㄧˋ ㄒㄧˇ, 敝屣] worn-out shoes; a worthless thing

-worn-out- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
べんべら[, benbera] (n) worn-out silk clothes; cheap items
下田[げでん, geden] (n) worn-out rice land
旧衣[きゅうい, kyuui] (n) worn-out clothes
疲れた[つかれた, tsukareta] (adj-f) worn-out (as opposed to sleepy)
衰残[すいざん, suizan] (adj-na,n) emaciated; worn-out

-worn-out- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขาด ๆ = ขาดๆ[v.] (khāt-khāt) EN: be worn-out FR:
ขาด ๆ วิ่น ๆ = ขาดๆ วิ่นๆ[v. exp.] (khāt-khāt w) EN: be worn-out ; be torn ; be ragged ; be ripped ; be shabby FR:
โปเก[adj.] (pōkē) EN: worn-out FR: détraqué ; usé
โทรม[adj.] (sōm) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle FR: délabré
ซอมซ่อ[adj.] (sommasø) EN: shabby ; worn-out ; dilapidated ; ragged ; seedy ; run down FR: râpé ; miteux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -worn-out-
Back to top