ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-wineglass-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wineglass, *wineglass*,

-wineglass- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
LET ME SHOW YOU WHAT I MEAN. ALTHOUGH THE BOTTOM OF THE WINEGLASS IS TRANSPARENTดังนั้นเราจึงต้องมองหาสิ่งอื่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -wineglass-
Back to top