ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wineglass*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wineglass, -wineglass-

*wineglass* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wineglass (n.) แก้วสำหรับดื่มไวน์ See also: (เป็นถ้วยแก้วกลมและมีก้านหรือขาสำหรับถือหรือจับด้านล่าง)
English-Thai: HOPE Dictionary
wineglass(ไวนฺ'กลาส -แกลส) n. แก้วเหล้า,ถ้วยเหล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How many wineglasses are there on the table?บนโต๊ะนั้นมีไวน์อยู่ทั้งหมด กี่แก้ว?
You can't wash good wineglasses in common dish soap.นายไม่สามารถล้างแก้วไวน์ดีๆ ด้วยสบู่ธรรมดาได้นะ
LET ME SHOW YOU WHAT I MEAN. ALTHOUGH THE BOTTOM OF THE WINEGLASS IS TRANSPARENTดังนั้นเราจึงต้องมองหาสิ่งอื่น
EVERY TIME YOU LOOK THROUGH THE BOTTOM OF A WINEGLASS.มันไม่ได้ดูดซับแสง ก็ไม่ได้เปล่งแสง แสงเพียงผ่านตรง ผ่านมันได้รับผลกระทบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wineglass*
Back to top