ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-wavelength-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wavelength, *wavelength*,

-wavelength- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As a multidimensional wavelength of celestial intent.เป็นคลื่นหลายมิติ ของเจตนาแห่งสวรรค์
When Jean-Pierre analyzed the ripples in the cosmic microwave background, he found that the longest wavelength ripples were, indeed, missing.เมื่อ โจนพีเอ วิเคราะห์ระลอก ในจักรวาลไมโครเวฟพื้นหลัง เขาพบว่ายาวที่สุดคลื่นความยาว คลื่น
Alec, if I could get you a complete spectrum analysis of the cellular array from the night of the murder, would you be able to analyze it for wavelength and strength?อเล็กซ์ ถ้า ฉัน สามารถให้ ข้อมูล แถบ สเปคตรัมที่สมบูรณ์ ของ สัญญาน โทรศัพท์ ในพื้นที่ ที่เกิด ฆาตกรรม เธอจะวิเคราะห์ คลื่น และ ความเข้ม ได้ไหม
I have gone through every frequency and wavelength and I haven't been able to pick up on anything.ฉันตรวจดูความถี่ทุกคลื่นแล้ว และฉันไม่เจออะไรเลย
Stick it into the Alpha and it taps into the wavelength connecting it to the Omega.มันจะติดตามสัญญาณ ที่เชื่อมต่อกับโอเมก้า
Just as the wavelength of sound determines the pitch that we hear, the wavelength of light determines the color that we see.ความยาวคลื่นของแสง กำหนดสีที่เราเห็น แต่วิธีการปริซึมจะกระจายออกสี

-wavelength- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分波多工[fēn bō duō gōng, ㄈㄣ ㄅㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄥ, 分波多工] wavelength division multiplexing; WDM

-wavelength- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中心波長[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] (n) {comp} centre wavelength
情意投合[じょういとうごう, jouitougou] (n,vs) (coincidence of) mutual sentiment; sharing the same sentiment with somebody; finding oneself on the same wavelength as somebody; seeing eye to eye
Japanese-English: COMDICT Dictionary
中心波長[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] centre wavelength
波長[はちょう, hachou] wavelength

-wavelength- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่วงคลื่น[n. exp.] (chūang khle) EN: wavelength FR: longueur d'onde [f]
ความยาวคลื่น[u] (khwāmyāokhl) EN: wavelength FR: longueur d'onde [f]
ตรงใจ[v. exp.] (trong jai) EN: resonate with ; be on the same wavelength ; see things the same way FR: être en phase avec ; être sur la même longueur d'onde ; abonder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -wavelength-
Back to top