ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wavelength*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wavelength, -wavelength-

*wavelength* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wavelength (n.) ช่วงความยาวคลื่น (ทางฟิสิกส์) See also: ความยาวคลื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
wavelengthn. ความยาวคลื่น, Syn. wave length
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wavelengthความยาวคลื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
wavelengthความยาวคลื่น, ระยะระหว่าง จุด 2 จุดที่อยู่ถัดกันและมีเฟสตรงกันบนคลื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The human eye can only perceive color between wavelengths of 400 and 750 nanometers.ดวงตาของมนุษย์สามารถรับรู้ได้แค่คลื่นแสง ที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 400 ถึง 750 นาโนเมตร เท่านั้น
As a multidimensional wavelength of celestial intent.เป็นคลื่นหลายมิติ ของเจตนาแห่งสวรรค์
But at longer wavelengths, this dust is not as efficient.ปัญหาคือเรากำลังนั่ง อยู่ในทางช้างเผือก
Infrared light, with its longer wavelength, is perfect for penetrating the veil.และศูนย์กาแลคซีเป็นประเภท ของเพียงแค่ไปพร้อมกัน ผ่านเครื่องบินทั้งหมด ของดาราจักรชนิดก้นหอย ขนาดใหญ่นี้เรากำลังนั่งอยู่ใน
So, for the black hole that's moving towards us, we detect light that is at smaller wavelengths, scrunched up together, so we see bluer light.เช่นนี้ได้จะต้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจ จูลี่ก็เริ่มคิด เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เมื่อสองกาแล็กซี่ชนกัน
And for the black hole that's moving away from us, we see stretched-out, longer-wavelength light that appears redder.และถ้าทั้งสองมีหลุม ดำที่ศูนย์ของพวกเขา สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับวัตถุขนาด ใหญ่เหล่านั้นหรือไม่ ดังนั้นเมื่อสองกาแล็กซี่ชนกัน
And a string, for instance, cannot vibrate on wavelengths larger than the size of the string.และสตริงตัวอย่างเช่นไม่สามารถ สั่นสะเทือนในช่วงความยาวคลื่น ขนาดใหญ่กว่าขนาดของสตริง
So, maybe, if we observe that the Universe didn't vibrate on very long wavelengths, maybe the explanation is that space has a finite size.ดังนั้นบางทีถ้าเราสังเกตว่าจักรวาล ไม่ได้สั่นสะเทือนในช่วงความยาว คลื่นที่ยาวมาก อาจจะไม่มีคำอธิบายได้ว่าอวกาศมี ขนาด จำกัด
When Jean-Pierre analyzed the ripples in the cosmic microwave background, he found that the longest wavelength ripples were, indeed, missing.เมื่อ โจนพีเอ วิเคราะห์ระลอก ในจักรวาลไมโครเวฟพื้นหลัง เขาพบว่ายาวที่สุดคลื่นความยาว คลื่น
We are surprised because there was missing wavelengths, missing fluctuation, missing low tones -- you know, like low notes.เรามีความประหลาดใจเพราะมีความ ยาวคลื่นที่ได้รับหายไป ความผันผวนหายไปหายไปเสียงต่ำ - คุณรู้ว่าชอบบันทึกต่ำ
Alec, if I could get you a complete spectrum analysis of the cellular array from the night of the murder, would you be able to analyze it for wavelength and strength?อเล็กซ์ ถ้า ฉัน สามารถให้ ข้อมูล แถบ สเปคตรัมที่สมบูรณ์ ของ สัญญาน โทรศัพท์ ในพื้นที่ ที่เกิด ฆาตกรรม เธอจะวิเคราะห์ คลื่น และ ความเข้ม ได้ไหม
I have gone through every frequency and wavelength and I haven't been able to pick up on anything.ฉันตรวจดูความถี่ทุกคลื่นแล้ว และฉันไม่เจออะไรเลย

*wavelength* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分波多工[fēn bō duō gōng, ㄈㄣ ㄅㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄥ, 分波多工] wavelength division multiplexing; WDM
光波长[guāng bō cháng, ㄍㄨㄤ ㄅㄛ ㄔㄤˊ, 光波长 / 光波長] optical wavelength
波长[bō cháng, ㄅㄛ ㄔㄤˊ, 波长 / 波長] wavelength

*wavelength* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中心波長[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] (n) {comp} centre wavelength
情意投合[じょういとうごう, jouitougou] (n,vs) (coincidence of) mutual sentiment; sharing the same sentiment with somebody; finding oneself on the same wavelength as somebody; seeing eye to eye
波長[はちょう, hachou] (n) wavelength; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
中心波長[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] centre wavelength
波長[はちょう, hachou] wavelength

*wavelength* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่วงคลื่น[n. exp.] (chūang khle) EN: wavelength FR: longueur d'onde [f]
ความยาวคลื่น[u] (khwāmyāokhl) EN: wavelength FR: longueur d'onde [f]
ตรงใจ[v. exp.] (trong jai) EN: resonate with ; be on the same wavelength ; see things the same way FR: être en phase avec ; être sur la même longueur d'onde ; abonder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wavelength*
Back to top