ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-watchstrap-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น watchstrap, *watchstrap*,

-watchstrap- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armband {m} einer Uhrstrap; watchstrap

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -watchstrap-
Back to top