ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*watchstrap*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น watchstrap, -watchstrap-

*watchstrap* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
watchstrap (n.) สายนาฬิกาข้อมือ See also: (เป็นคำที่ใช้กันในอังกฤษ และนิวซีแลนด์)

*watchstrap* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armband {m} einer Uhrstrap; watchstrap

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *watchstrap*
Back to top