ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-victimize-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น victimize, *victimize*,

-victimize- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See, if you don't betray Chris, you victimize Dominick.ถ้าคุณไม่ทรยศคริส โดมินิคต้องตกเป็นเหยื่อ
Who does he victimize the most?ใครที่เขาทำให้เป็นเหยื่อมากที่สุด
Trying to victimize a poor, innocent girl just trying to find her way to the quarter.พยายามทำตัวเป็นเหยื่อ ! สาวน้อยผู้น่าสงสาร พยายามหาทางในแบบของเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -victimize-
Back to top