ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vesuvius-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vesuvius, *vesuvius*,

-vesuvius- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"as vesuvius sought revenge,"ในตอนที่ภูเขาไฟพยายามแก้แค้น"

-vesuvius- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庞培[Páng péi, ㄆㄤˊ ㄆㄟˊ, 庞培 / 龐培] Pompeium, Roman town in Bay of Naples destroyed by eruption of Vesuvius in 79

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vesuvius-
Back to top