ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*vesuvius*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vesuvius, -vesuvius-

*vesuvius* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Vesuvius (n.) ภูเขาไฟแถบตอนใต้ของประเทศอิตาลี
English-Thai: HOPE Dictionary
vesuvius(วะซู'เวียส) n. Mountชื่อภูเขาไฟในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอิตาลี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would do it here, in the shadow of Vesuvius, upon terms that we set.ฉันจะทำที่นี่ ในร่มเงาของวิสุเวีย, ตามคำที่เราตั้งไว้
We move for Vesuvius, to rejoin Agron.เราย้ายเวียส เพื่อไปสมทบกับ Agron
I march to Vesuvius, and an end to the man.ฉันเดินไปเวียส และสิ้นสุดกับผู้ชายคนหนึ่ง
"as vesuvius sought revenge,"ในตอนที่ภูเขาไฟพยายามแก้แค้น"
Krakatoa, Mount Vesuvius.กรากาตัว, ภูเขาเวสูวัส
It was a Cherufe that was responsible for the volcanic eruption of Mount Vesuvius.เชอรูฟเป็นตัวที่ทำให้ ภูเขาไฟวิซูเวียสระเบิด
By using the Cherufe who lived below Mount Vesuvius.โดยใช้เชอรูฟที่อยู่ใต้วิซูเวียส
We are here, in the shadow of Vesuvius.พวกเราอยู่ที่นี่, ในร่มเงาของเวียส
Known by those questioned to frequent market in Neapolis and Atella... and to dwell in the shadows of Vesuvius.หรือเป็นที่รู้จักโดยผู้ถาม ตลาดบ่อย ใน Neapolis และ Atella ... และอาศัยอยู่ใน เงาของเวียส
After we take Spartacus at Vesuvius.หลังจากที่เราใช้ ที่คัสเวียส
I shall march to Vesuvius.ฉันจะเดินขบวนไปเวียส
How's Mount Vesuvius?ภูเขาเวสซูเวียสเป็นไงบ้าง

*vesuvius* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庞培[Páng péi, ㄆㄤˊ ㄆㄟˊ, 庞培 / 龐培] Pompeium, Roman town in Bay of Naples destroyed by eruption of Vesuvius in 79

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *vesuvius*
Back to top