ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-valve-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น valve, *valve*,

-valve- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't I have a mitral valve to do?แล้วฉันมีมิทรัลเวลล์ไว้ทำมั้ย? พวกเขาสั่งยกเลิกมันไปแล้ว
I know. But they were fixing a water valve in the master bath and they didn't fix the right one so if anyone uses the plumbing...ใช่ ฉันรู้ แต่เขาเพิ่งไปซ่อมระบบน้ำในห้องนั้น
A valve at the opening of the lungs.มันจะมีวาล์ว ตรงทางเข้าปอด ถ้ามันไม่ปิด
He had an allergic reaction to the valve oil.เขาแพ้น้ำมันเคลือบเงาค่ะ
This valve is a sonic trigger.วาวล์นี่คือตัวจุดระเบิด
So this valve supposedly blew open because of metal fatigue?ค่ามันบวมขึ้นจนระเบิด เพราะตัวครอบโลหะเสียหาย
One machine ripped the valve open, and I'm guessing... the other closed it.ตัวหนึ่งบิดวาล์วให้เปิด และผมเดาว่า อีกตัวปิดมัน
So this valve right here flips open when she has air in the trachea-- you're in my space.Back up.ฉะนั้นลิ้นตรงนี้จะเปิดออก ตอนที่อากาศผ่านเข้าไปในหลอดลมของเธอ... คุณรุกล้ำเขตของผม ถอยไป
With aortic valve disease from an infectious endocarditis.aortic valve disease จากการติดเชื่อของ endocarditis
A direct consequence of mitral valve prolapse?อันเป็นผลมาจากลิ้นหัวใจล้มเหลว
Mitral valve prolapse bullshit!ที่คุณวินิจฉัยมามันผิด
Purifier release valve activated.ระบบวาล์วกังหันน้ำทำการเปิดแล้ว

-valve- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二极管[èr jí guǎn, ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, 二极管 / 二極管] diode; valve (elec.); vacuum tube
气门[qì mén, ㄑㄧˋ ㄇㄣˊ, 气门 / 氣門] valve (esp. tire valve); accelerator (obsolete term for 油門|油门); stigma (zool.); spiracle
电子管[diàn zǐ guǎn, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄍㄨㄢˇ, 电子管 / 電子管] valve (electronics); vacuum tube

-valve- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve
イヤバルブ[, iyabarubu] (n) ear valve
ストップバルブ[, sutoppubarubu] (n) stop valve
スライドバルブ[, suraidobarubu] (n) slide valve
スロットルバルブ[, surottorubarubu] (n) throttle valve
セーフティーバルブ[, se-futei-barubu] (n) safety valve
バタフライバルブ[, batafuraibarubu] (n) butterfly valve
バルボル[, baruboru] (n) (abbr) valve volt; vacuum tube volt meter
フラッシュバルブ[, furasshubarubu] (n) (1) flashbulb; (2) flush valve
三尖弁[さんせんべん, sansenben] (n) tricuspid valve
二尖弁[にせんべん, nisenben] (n) (See 僧帽弁) bicuspid valve
僧帽弁[そうぼうべん, soubouben] (n) mitral valve (of heart); bicuspid valve
半月弁[はんげつべん, hangetsuben] (n) semilunar valve
心臓弁[しんぞうべん, shinzouben] (n) heart valve; cardiac valve
房室弁[ぼうしつべん, boushitsuben] (n) atrioventricular valve
緩衝弁[かんしょうべん, kanshouben] (n) cushion valve
電磁弁[でんじべん, denjiben] (n) electromagnetic valve; solenoid valve

-valve- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช็ควาล์ว[n. exp.] (chek wāo) EN: check valve FR:
เอ็กแพนชั่นวาล์ว[n. exp.] (ekphaēnchan) EN: expansion valve FR:
หัวสูบลม [n.] (hūa sūp lom) EN: valve FR: valve [f] ; pipette [f]
ลิ้น[n.] (lin) EN: valve FR: clapet [m] ; valve [f]
ลิ้นลูกสูบ[n. exp.] (lin lūksūp) EN: piston valve FR:
ลิ้นนิรภัย[n. exp.] (lin nirapha) EN: safety valve FR: valve de sécurité [f]
ลิ้นเพลา[n. exp.] (lin phēlā) EN: valve shaft FR:
งาแซง[n.] (ngāsaēng) EN: valve FR: valve [f]
เซฟตี้วาล์ว[n. exp.] (sēftī wāo) EN: safety valve FR:
วาล์ว[n.] (wāo) EN: valve FR: valve [f]
วาล์วนิรภัย[n. exp.] (wāo nirapha) EN: safety valve FR: valve de sécurité [f]

-valve- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verstärkerröhre {f}amplifier valve
Eckventil {n}angle valve
Winkelventil {n}angled valve; convertible valve
Fassventil {n}barrel valve
Ventileinsatz {m}barrel (valve); core (valve); valve barrel; valve core
Faltenbalgventil {n} [techn.]bellows valve
Anzapfventil {n}bleed valve; extraction valve
Abblaseventil {n} [techn.]blow-off valve
Regelklappe {f}butterfly valve
Ventilkappe {f}cap (valve); valve cap
Herzklappe {f} [med.]cardiac valve; heart valve
Fußventil {n}check valve; foot valve
Reparaturventil {n} für Kaltvulkanisationchemical cure cold repair valve
Kondensatorregelventil {n} [techn.]condenser control valve
Kegelventil {n}cone valve; conical valve
Dichtungshalter {m} (Ventileinsatz)cup (valve); valve cup
Dampfbefeuchterventil {n}steam humidifier valve
Absperrklappe {f}shutoff damper; butterfly valve; shut-off valve
Membranventil {n}diaphragm valve
Ablaufregelventil {n}discharge control valve
Entwässerungsventil {n}drain valve
Drosselklappe {f} [techn.]throttle valve; butterfly valve
Drosselventil {n} [techn.]throttle valve; throttling valve
Absteuerbeschleuniger {m}dump valve
Expansionsventil {n} [techn.]expansion valve
Entnahmeventil {n}extraction valve
Speiseventil {n}feed valve
Brandschutzventil {n}fire protection valve
Schwimmerventil {n}float valve
Absperrhahn {m}gate valve
Hahn {m} [techn.]plug valve; valve
Einlassventil {n}inlet valve
Ventilkörper {m}insert (valve); metal insert; valve body; valve insert; valve stem
Abfangventil {n}intercept valve
Kipphebelventil {n}toggle valve
Magentventil {n}solenoid valve
Motorventil {n}motorized valve
Muffenkugelhahn {m}all valve with socket ends
Nadelventil {n}needle valve
Auslassventil {n}outlet valve; exhaust valve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -valve-
Back to top