ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-utter-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น utter, *utter*,

-utter- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่าย (v.) recite or utter magic formula
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry, your Worship, but I've got two men home sick with the flu and it's utter chaos down here.ขอโทษครับ นายท่าน มีนักโทษคิดถึงบ้านเป็นไข้ 2 คน... ...แถวนี้เลยวุ่นวาย
Sometimes it is when you are quite without hope and in utter darkness that God comes to the rescue.บางครั้ง ที่เราสิ้นหวัง และอับจนอยู่ในความมืด
Thais have so much respect for their monarch that up until Rama III changed the law no one could utter His Majesty's name.คนไทยเคยเคารพราชวงศ์มาก... ...นั่นจนกระทั่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 ได้เปลี่ยนกฏหมาย โดยในตอนนั้นไม่มีใครสามารถเอ่ยนามพระองค์ได้ด้วยซ้ำ
The language is that of Mordor, which I will not utter here.มันเป็นภาษาของมอร์ดอร์ ข้ารู้ แต่ไม่กล้าอ่าน
And their passing away was part of affliction, and their going forth from us utter destruction.ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บ และมันคือสิ่งที่พวกเขากล่าวไว้
I mean, I just knew from the moment I saw her she was going to be a complete and utter disas...ฉันรู้ตั้งแต่นาทีแรกที่เห็น... ว่าหล่อนจะเป็นหายนะขนานแท้
AND UTTER HER FAMOUS LINES... (imitates Fey) "BLACK WHITE BALL?และพูดด้วยน้ำเสียงของเธอว่า... "งาน black white งั้นเหรอ?"
I feel an utter failure at the moment, that I just can't get through to you.ฉันรู้สึกตัวเองล้มเหลวมาก ๆ ในตอนนี้ นั่นก็เพราะฉันเข้าถึงตัวเธอไม่ได้
And all of this pales to utter insignificance in light of the fact that my ship is once again gone.พวกนั้นไม่สำคัญ มันไม่ใช่ความจริงที่เกี่ยวกับเรือของฉัน เราจะมีปาร์ตี้อีกครั้ง เคลียร์รึยัง ?
D their going forth from us, utter destruction."การพรากจากกันไป ดูเหมือนกับเป็นการสูญสิ้น
Are you a special moron from the isle of complete and utter morons?ไอ้โง่แบบพิเศษที่มาจากเกาะที่มีแต่พวกปัญญาอ่อนหรอ
It was an utter delight to meet you, miss Van Der Woodsen.ช่างน่ายินดีจริงๆที่ได้เจอคุณ, คุณ แวน เดอร์ วูดเซ่น

-utter- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吭气[kēng qì, ㄎㄥ ㄑㄧˋ, 吭气 / 吭氣] to utter a sound
放屁[fàng pì, ㄈㄤˋ ㄆㄧˋ, 放屁] to fart; to break wind; to talk nonsense; Utter rubbish!
悲鸣[bēi míng, ㄅㄟ ㄇㄧㄥˊ, 悲鸣 / 悲鳴] utter sad calls; lament

-utter- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど根性[どこんじょう, dokonjou] (n) utter gutsiness
大バカ;大馬鹿[おおバカ(大バカ);おおばか(大馬鹿), oo baka ( dai baka ); oobaka ( oobaka )] (n,adj-na,adj-no) extreme foolishness; utter fool
完敗[かんぱい, kanpai] (n,vs) complete defeat; utter defeat; annihilation; (P)
放く[こく, koku] (v5k,vt) (1) (uk) to let loose (e.g. a fart); (2) (uk) (vulg) to utter (e.g. a lie)
落花狼藉[らっかろうぜき, rakkarouzeki] (n) running amok (amuck); committing violence on; in utter disorder
見事(P);美事(ateji)[みごと, migoto] (adj-na) (1) splendid; magnificent; beautiful; admirable; (n) (2) praiseworthy act; feat; commendable deed; (adj-na) (3) (usu. 見事に) utter (esp. defeat); total; complete; (P)
路傍の人[ろぼうのひと, robounohito] (exp) utter stranger; mere passerby; outsider
鰥寡孤独[かんかこどく, kankakodoku] (n) with no one upon whom to depend; utter loneliness; the lonely and the helpless; people who have no kith or kin

-utter- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอื้อน[v.] (eūoen) EN: utter ; speak sweetly FR:
เอื้อนเอ่ย[v. exp.] (eūoen oēi) EN: utter FR:
จา[v.] (jā) EN: talk ; say ; speak ; utter ; tell ; address FR:
กล่าว[n.] (klāo) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer ; exprimer
กระโชกกระชาก[v.] (krachøkkrac) EN: utter in a loud voice ; speak crudely FR:
หมอบราบคาบแก้ว[v.] (møprāpkhāpk) EN: give up ; be utterly defeated ; admit utter defeat FR:
มุสา[v.] (musā) EN: lie ; fib ; tell a lie ; tell untruths ; falsify ; prevaricate ; utter a falsehood FR:
เอ่ย[v.] (oēi) EN: utter ; pronounce ; say ; speak ; mention ; express ; articulate FR: s'exclamer ; proférer
พร้อง[v.] (phrøng) EN: speak ; talk ; converse ; call ; utter FR:
พูด[v.] (phūt) EN: talk ; speak ; say ; remark ; mention ; express ; utter ; discuss ; chatter FR: parler ; dire ; s'exprimer ; prendre la parole ; mentionner ; exprimer ; raconter ; déclarer
เปล่งเสียง[v. exp.] (pleng sīeng) EN: utter ; sound ; pronounce ; speak ; say ; voice FR: émettre un son ; brailler
ปริปาก[v.] (pripāk) EN: utter ; open one's mouth ; broach a subject ; say ; mention FR: prononcer ; proférer
เสกคาถา[v.] (sēkkhāthā) EN: utter incantations ; utter spells FR:
สื่อสาร[v.] (seūsān) EN: communicate ; chat ; speak ; talk ; chatter ; converse ; utter FR: communiquer ; converser ; entrer en communication ; faire passer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -utter-
Back to top