ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-uranus-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น uranus, *uranus*,

-uranus- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I think Uranus is available.เอ่อ ผมคิดว่ายูเรนัสยังว่างอยู่นะ
Um, Uranus hasn't been funny since fifth grade.อื่อ ไม่รู้สึกว่ายูเรนัสตลกตั้งแต่อยู่ ป.ห้า

-uranus- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天王星[Tiān wáng xīng, ㄊㄧㄢ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, 天王星] Uranus (planet)

-uranus- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウラノス;ウラヌス[, uranosu ; uranusu] (n) Uranus
天王星[てんおうせい;てんのうせい, ten'ousei ; tennousei] (n) Uranus (planet)

-uranus- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวมฤตยู[n. exp.] (dāo Mareutt) EN: Uranus FR: Uranus
ดาวยูเรนัส[n. exp.] (dāo Yūrēnas) EN: planet Uranus FR: planète Uranus [f]
ยูเรนัส[n. prop.] (Yūrēnat = Y) EN: Uranus FR: Uranus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -uranus-
Back to top