ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*uranus*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น uranus, -uranus-

*uranus* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Uranus (n.) ดาวยูเรนัส See also: ดาวยูเรนัส
English-Thai: HOPE Dictionary
uranus(ยูเร'นัส) n. ดาวมฤตยู
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Uranusดาวยูเรนัส, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะ อยู่ถัดจากดาวเสาร์ออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 2,869 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 47,500กิโลเมตร มีดาวบริวาร 5 ดวง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาวมฤตยู [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวยูเรนัส (n.) Uranus
มฤตยู (n.) Uranus Syn. ดาวยูเรนัส
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rich Terrile has helped design missions to Mars, discovered four new moons around Saturn, Neptune, and Uranus, and taken pictures of a distant solar system.ที่ระดับเหล่านี้เม็ดมาก ของรายละเอียด อีกครั้งประสบการณ์ เหล่านี้ผมคิดว่า จะเริ่มเบลอเส้น
Well, I think Uranus is available.เอ่อ ผมคิดว่ายูเรนัสยังว่างอยู่นะ
Um, Uranus hasn't been funny since fifth grade.อื่อ ไม่รู้สึกว่ายูเรนัสตลกตั้งแต่อยู่ ป.ห้า
Uranus and Neptune.ดาวมฤตยู และดาวเนปจูน
My stallion, Uranus.ม้าพ่อพันธุ์.. เจ้า ยูเรนัส
I-I passed out twice in the essay section, and I giggled uncontrollably when I read the word "Uranus."ผม-ผมสลบไป 2 ครั้ง ในช่วงเขียนบทความ และผมหัวเราะแบบหยุดไม่ได้ ตอนผมอ่านคำว่า "ดาวเสาร์"
And here's Uranus.นี่ไงล่ะ ยูเรนัส (ก้น)
I want to sit under Uranus.ฉันอยากนั่งใต้ดาวยูเรนัส (Ur-Anus)

*uranus* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天王星[Tiān wáng xīng, ㄊㄧㄢ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, 天王星] Uranus (planet)

*uranus* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノクラヌスデウィンドティ[, auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa)
ウラノス;ウラヌス[, uranosu ; uranusu] (n) Uranus
タイパン[, taipan] (n) taipan (Oxyuranus scutellatus)
倉主[くらぬし, kuranushi] (n) warehouse owner
天王星[てんおうせい;てんのうせい, ten'ousei ; tennousei] (n) Uranus (planet)
水雲;藻付;海蘊;海雲[もずく;モズク, mozuku ; mozuku] (n) (uk) mozuku (Cladosiphon okamuranus and Sphaerotrichia divaricata, types of edible seaweed)

*uranus* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวมฤตยู[n. exp.] (dāo Mareutt) EN: Uranus FR: Uranus
ดาวยูเรนัส[n. exp.] (dāo Yūrēnas) EN: planet Uranus FR: planète Uranus [f]
ยูเรนัส[n. prop.] (Yūrēnat = Y) EN: Uranus FR: Uranus

*uranus* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Uranus {f} [astron.]uranus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *uranus*
Back to top