ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unthinking-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unthinking, *unthinking*,

-unthinking- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We follow orders, but we are not a bunch of unthinking droids!เราทำตามคำสั่ง แต่เรามีความคิด ไม่เหมือนกับพวกดรอย

-unthinking- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
拒絶反応[きょぜつはんのう, kyozetsuhannou] (n) (1) (organ) rejection; (2) unthinking dismissal; strong reaction (against); (P)
短慮軽率[たんりょけいそつ, tanryokeisotsu] (n,adj-na) impulsive and imprudent; rash and unthinking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unthinking-
Back to top