ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unthinking*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unthinking, -unthinking-

*unthinking* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unthinking (adj.) ซึ่งไม่คิดถึง See also: ซึ่งไม่ยั้งคิด Syn. heedless, inconsiderate, careless
English-Thai: Nontri Dictionary
unthinking(adj) สะเพร่า,ไม่เกรงใจ,ไม่ยั้งคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He is a fanatic. And his supporters follow him unthinkingly, blinded by his charisma.เค้าเป็นคนที่บ้าคลัง คนของเค้าก็ทำตามโดยไม่ยั้งคิด
We follow orders, but we are not a bunch of unthinking droids!เราทำตามคำสั่ง แต่เรามีความคิด ไม่เหมือนกับพวกดรอย
And will unthinkingly make this kind of noises. Everything has to be cleanedและเราจะไม่ส่งเสียง ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
Aside from the unthinking, unwashed, shoot-first-and-don't-bother-to- ask-questions-later part, not much, really.นอกจากเรื่องไม่คิด ไม่อาบน้ำ แล้วก็เรื่องยิงก่อนโดยไม่ต้องถาม\ นอกจากนั้น ก็ไม่มีอะไรจริงๆ
Tell me what you're unthinking.บอกผมมาว่าอะไรที่คุณไม่คาดคิด

*unthinking* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
拒絶反応[きょぜつはんのう, kyozetsuhannou] (n) (1) (organ) rejection; (2) unthinking dismissal; strong reaction (against); (P)
短慮軽率[たんりょけいそつ, tanryokeisotsu] (n,adj-na) impulsive and imprudent; rash and unthinking
空然[くうぜん, kuuzen] (adj-t,adv-to) (1) vacant and unthinking; (2) something that should be there is not

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unthinking*
Back to top