ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unrepentant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unrepentant, *unrepentant*,

-unrepentant- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The nine circles of hell are for the unrepentant who try to justify their sins.นรกขุมที่9 มีไว้เพื่อพวกไม่เคยรู้ตัวว่าทำผิด ที่พยายามอ้างว่าตัวไม่บาป
He's an unrepentant murderer.อยู่แถวชายแดนประเทศสหรัฐ เขาเป็นฆาตกรที่ไม่เคยสำนึกผิด
I don't want to be the unrepentant bad boy who no one cares lives or dies.ผมไม่ได้อยากเป็น คนเลวไร้สำนึก ที่ไม่มีใครสนใจ ว่าจะอยู่หรือตาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unrepentant-
Back to top