ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unrepentant*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unrepentant, -unrepentant-

*unrepentant* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unrepentant (adj.) ซึ่งไม่สำนึกผิด See also: ซึ่งไม่ยอมขอโทษ, ซึ่งไม่ละอาย Syn. obdurate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The nine circles of hell are for the unrepentant who try to justify their sins.นรกขุมที่9 มีไว้เพื่อพวกไม่เคยรู้ตัวว่าทำผิด ที่พยายามอ้างว่าตัวไม่บาป
He's an unrepentant murderer.อยู่แถวชายแดนประเทศสหรัฐ เขาเป็นฆาตกรที่ไม่เคยสำนึกผิด
I don't want to be the unrepentant bad boy who no one cares lives or dies.ผมไม่ได้อยากเป็น คนเลวไร้สำนึก ที่ไม่มีใครสนใจ ว่าจะอยู่หรือตาย
You heard her. She's completely unrepentant.เจ้าก็ได้ยิน นางไม่ได้เสียใจอย่างจริงใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unrepentant*
Back to top