ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unhelpful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unhelpful, *unhelpful*,

-unhelpful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คับแคบ[adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous FR:
ไม่ได้เรื่อง[adv.] (mai dāi reū) EN: ineffectual ; unsuccessful ; unhelpful ; punk FR:

-unhelpful- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hilfreich {adj} | nicht hilfreichhelpful | unhelpful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unhelpful-
Back to top