ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-typewriter-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น typewriter, *typewriter*,

-typewriter- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I'm going to sit at that typewriter until something exciting comes out.แต่ฉันจะไปนั่งหน้าแป้นพิมพ์ดีด ปั่นต้นฉบับออกมาให้ได้ ขอบคุณ
And on one typewriter only.และเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเดียวเท่านั้น
My typewriter is now but a...เครื่องพิมพ์ดีดผมยังมี แต่
I made it myself from this old typewriter my mom and I found at a garage sale.ฉันทำเองกับมือโดยเอามาจากแป้นพิมพ์ดีดเก่าๆ ที่ฉันกับแม่เจอที่งานเปิดท้ายขายของลดราคาน่ะ
So I bought a typewriter and set myself up as a public stenographer.ฉันได้ซื้อเครื่องพิมพ์ดีด และผันตัวเองไปเป็นนักพิมพ์เอกสาร

-typewriter- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แคร่[n.] (khraē) EN: carriage of a typewriter FR: chariot (de machine à écrire) [m]
เครื่องพิมพ์ดีด[n. exp.] (khreūangphi) EN: typewriter FR: machine à écrire [f]
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า[n. exp.] (khreūangphi) EN: electric typewriter FR: machine à écrire électrique [f] ; machine à écrire électronique [f]
พิมพ์ดีด[n.] (phimdīt) EN: typewriter FR: machine à écrire [f]
พิมพ์ดีดไฟฟ้า[n. exp.] (phimdīt fai) EN: electric typewriter FR: machine à écrire électrique [f]
พิมพ์ดีดกระเป๋าหิ้ว[n. exp.] (phimdīt kra) EN: portable typewriter FR:
ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีด[n. exp.] (ripbin khre) EN: typewriter ribbon FR: ruban pour machine à écrire [m]

-typewriter- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speicherschreibmaschine {f}memory typewriter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -typewriter-
Back to top