ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*typewriter*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น typewriter, -typewriter-

*typewriter* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
teletypewriter (n.) เครื่องรับ-ส่งโทรเลข See also: เครื่องโทรพิมพ์, เครื่องส่งและรับสัญญาณโทรเลข Syn. typewriter
typewriter (n.) เครื่องพิมพ์ดีด
English-Thai: HOPE Dictionary
teletypewriter(เทลลีไทพ'ไรเทอะ) n. เครื่องโทรพิมพ์,เครื่องส่งและรับสัญญาณโทรเลข
typewriter(ไทพฺ'ไรเทอะ) n. เครื่องพิมพ์ดีด,คนพิมพ์ดีด,แบบตัวพิมพ์ดีด,นักชก,นักต่อยตี
English-Thai: Nontri Dictionary
typewriter(n) เครื่องพิมพ์ดีด,คนพิมพ์ดีด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
teletypewriterเครื่องพิมพ์ดีดโทรพิมพ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Typewriterเครื่องพิมพ์ดีด [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิมพ์ดีด (n.) typewriter
เครื่องพิมพ์ดีด (n.) typewriter
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You should. (Typewriter clacking) (Bell tinkles)ดีค่ะ สวัสดีครับเอเลียนอร์
She doesn't know it yet... [typewriter clacking]ฉันแค่ล้อเล่นน่ะคาร์ล ประเด็นคือนางเอกน่ะกลัว จนต้องเบือนหน้าหนี
What, you think a bunch of nerds with typewriters are gonna protect you from Griffin?ว่าไงนะ คุณคิดว่าไอ้พวกงี่เง่า นั่งโต๊ะจิ้มเครื่องพิมพ์ดีด มันจะคุ้มครองคุณจากกิฟฟินได้งั้นเหรอ
But I'm going to sit at that typewriter until something exciting comes out.แต่ฉันจะไปนั่งหน้าแป้นพิมพ์ดีด ปั่นต้นฉบับออกมาให้ได้ ขอบคุณ
I was only able to locate two typewriters and both have problems with certain letters.ผมเพียงสามารถ มองหาชื้อเครื่องพิมพ์ดีดสองอัน และมีปัญหาทั้งสองเครื่อง กับตัวอักษรบางตัว
And on one typewriter only.และเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเดียวเท่านั้น
I've got my typewriter. I've got my books. I'm in London.ฉันมีพิมพ์ดีด ฉันมีหนังสือ ฉันอยู่ลอนดอน
A monkey with a typewriter... Or maybeจะทำให้เขากลายเป็นลิง หิ้วเครื่องพิมพ์ดีด
Look it up in a typewriter, old man.33,710 ลองหาคำนี้ดู ในเครื่องพิมพ์ดีดนะ ผู้เฒ่า ห๊ะ?
My typewriter is now but a...เครื่องพิมพ์ดีดผมยังมี แต่
I made it myself from this old typewriter my mom and I found at a garage sale.ฉันทำเองกับมือโดยเอามาจากแป้นพิมพ์ดีดเก่าๆ ที่ฉันกับแม่เจอที่งานเปิดท้ายขายของลดราคาน่ะ
So I bought a typewriter and set myself up as a public stenographer.ฉันได้ซื้อเครื่องพิมพ์ดีด และผันตัวเองไปเป็นนักพิมพ์เอกสาร

*typewriter* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
点字机[diǎn zì jī, ㄉㄧㄢˇ ㄗˋ ㄐㄧ, 点字机 / 點字機] Braille typewriter
打字机[dǎ zì jī, ㄉㄚˇ ㄗˋ ㄐㄧ, 打字机 / 打字機] typewriter

*typewriter* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイプ[, taipu] (n,vs) (1) type; kind; sort; style; (2) (abbr) (See タイプライター) typewriter; typing; (P)
タイプライター(P);タイプライタ[, taipuraita-(P); taipuraita] (n) typewriter; (P)
テレタイプライター[, teretaipuraita-] (n) teletypewriter
テレックス[, terekkusu] (n) (abbr) telex; teletypewriter exchange; (P)
印字機[いんじき, injiki] (n) typewriter; teletype

*typewriter* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แคร่[n.] (khraē) EN: carriage of a typewriter FR: chariot (de machine à écrire) [m]
เครื่องพิมพ์ดีด[n. exp.] (khreūangphi) EN: typewriter FR: machine à écrire [f]
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า[n. exp.] (khreūangphi) EN: electric typewriter FR: machine à écrire électrique [f] ; machine à écrire électronique [f]
พิมพ์ดีด[n.] (phimdīt) EN: typewriter FR: machine à écrire [f]
พิมพ์ดีดไฟฟ้า[n. exp.] (phimdīt fai) EN: electric typewriter FR: machine à écrire électrique [f]
พิมพ์ดีดกระเป๋าหิ้ว[n. exp.] (phimdīt kra) EN: portable typewriter FR:
ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีด[n. exp.] (ripbin khre) EN: typewriter ribbon FR: ruban pour machine à écrire [m]

*typewriter* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Funk-Fernschreiber {m}radio teletypewriter
Speicherschreibmaschine {f}memory typewriter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *typewriter*
Back to top