ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-twist-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น twist, *twist*,

-twist- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, dear. Tell me, is it the perspective that gives my nose that curious twist in the middle?คงเป็นเพราะเปอสเป็คทีฟของภาพสินะ ที่ทําให้จมูกผมเบี้ยวเเบบนี้
I'm sick and tired of facts. You can twist 'em any way you like.ฉันป่วยและเหนื่อยของข้อเท็จจริง คุณสามารถบิด 'em แบบที่คุณต้องการใด ๆ
Those reporters twist everything I say.{\cHFFFFFF}ผู้สื่อข่าวเหล่านั้นบิด ทุกอย่างที่ฉันพูด
Let's see if one tree won't grow as crooked as another with the same wind to twist it.ดูสิว่าต้นไม้จะ โค้งงอเหมือนต้นอื่นไหม หากมีลมสายเดียวกัน กระทำต่อ
Unfaithful lover long since dead, deep asleep in thy wormy bed, wiggle thy toes, open thine eyes, twist thy fingers toward the sky.คนรักผู้ไม่ซื่อสัตว์ ตั้งแต่แกตาย ที่หลับไหลกับพวกหนอนบนเตียง, จงขยับนิ้วเท้าของเจ้า, เปิดตาของเจ้า,
The world-famous Jackrabbit Slim's twist contest.การประกวดบิดมีชื่อเสียงระดับโลก Jackrabbit บางของ
Some contraband here, but nothing to get in a twist over.แต่ไม่มีอะไรที่จะได้รับในการบิดกว่า
One small twist can bring an entirely different fate.แค่ บิดเบี้ยวไปนิด ชีวิต สามารถเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
It's a puzzle measuring just 3 inches by 3 inches on each side made up of multiple colours that you twist and turn and try to get to a solid colour on each side.เป็นกล่องที่แต่ละด้านยาว 3x3 นิ้ว มีสีสันให้คุณหมุนหรือบิด และทำให้แต่ละด้านมีสีเดียวกัน
Well, twist it some more. Isn't that what lawyers are good at?ก็พลิกแพลงอีกทีสิ ทนายที่ดีทำแบบนั้นไม่ใช่เหรอ
She didn't twist it. She crushed it.มันไม่ได้พลิก มันหัก
If you've pissed in my fuel tank, I'll twist your head off.แกบังอาจเสนอหน้า มาให้เจี๋ยนถึงที่เชียวนะ

-twist- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lún, ㄌㄨㄣˊ, 纶 / 綸] classify; silk thread; twist silk
[zhěn, ㄓㄣˇ, 紾] crooked; obstinate; twist a cord

-twist- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじり回す;弄り回す;弄りまわす[いじりまわす, ijirimawasu] (v5s) to tinker with; to fumble with; to twist up
オペレーションツイスト[, opere-shontsuisuto] (n) operation twist
ツイストドリル[, tsuisutodoriru] (n) twist drill
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story)
二枚蹴り[にまいげり, nimaigeri] (n) ankle-kicking twist down (sumo)
合掌捻り[がっしょうひねり, gasshouhineri] (n) clasped-hand twist down (sumo)
捻じ伏せる;ねじ伏せる;捩じ伏せる;捻伏せる;捩伏せる[ねじふせる, nejifuseru] (v1,vt) to hold down; to twist one's arm
縒り合わせる;撚り合わせる;縒り合せる;撚り合せる[よりあわせる, yoriawaseru] (v1,vt) to intertwine; to twist together

-twist- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ้[v.] (bē) EN: twist FR:
เบือนเรื่อง[v. exp.] (beūoen reūa) EN: twist a story FR: déformer une histoire
บิด[v.] (bit) EN: twist ; distort ; wring ; wrench FR: tordre ; torsader
บิดเบน[v. exp.] (bit bēn) EN: twist FR:
บิดเบือน[v.] (bitbeūoen) EN: distort ; go awry ; twist FR: déformer ; dénaturer ; distordre (r.)
บิดครึ่งรอบ[n. exp.] (bit khreung) EN: half twist FR:
บิดผัน[v.] (bitphan) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist FR: déformer
บิดรอบ[X] (bit røp) EN: twist around FR:
เก[v.] (kē) EN: cripple ; disable ; twist ; distort FR:
ขมวด[v.] (khamūat) EN: knot ; hitch ; twist ; tie FR: nouer ; resserrer
ขัน[v.] (khan) EN: tighten ; screw tight ; wrench ; twist FR: resserrer ; visser
ขันชะเนาะ[v.] (khanchanǿ) EN: twist a rope tight by means of a stick ; twist tight by means of a lever FR: garroter ; poser un garrot
ขด[v.] (khot) EN: coil ; spiral ; be curled up ; twist ; bend ; roll into a coil ; whirl ; wind FR: bobiner ; enrouler
คดเคี้ยว[v.] (khotkhīo) EN: crook ; wind ; twist ; curve FR:
ขดงอ[n. exp.] (khot ngø) EN: coil ; wind ; spiral ; twine ; twist FR:
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: pervert ; twist words ; cover up FR:
เกลื่อนความ[v.] (kleūoenkhwā) EN: pervert ; twist words ; cover up FR:
เกลียว[v.] (klīo) EN: twist ; entwine ; braid ; strand ; ply FR:
กระบิด[v.] (krabit) EN: twist FR:
กรอ[v.] (krø) EN: wind ; reel ; spin ; twist ; twine FR: enrouler ; bobiner
มุขตลก[n.] (muktalok) EN: gag ; joke ; gimmick ; funny twist ; comic twist ; humorous twist ; funny angle of the story ; punch line FR: fin de l'histoire [f]
ผงอน[v.] (pha-ngøn) EN: twist ; turn FR:
แพลง[v.] (phlaēng) EN: twist ; sprain ; wrench ; be sprained FR: se disloquer ; se tordre
พลิกแพลง[v.] (phlikphlaēn) EN: twist ; contort FR:
เรื่องสั้นหักมุม[n. exp.] (reūangsan h) EN: story with a twist ending FR:
เสความ[v.] (sēkhwām) EN: twist words ; pervert ; twist ; convolute FR:
ตะบิด[v.] (tabit) EN: twist ; distort FR:
ทำให้ผิดรูปร่าง [v. exp.] (thamhai phi) EN: deform ; twist FR:
ทวิสต์[X] (thawit = th) EN: twist FR:
เยือง[v.] (yeūang) EN: twist FR:
เยื้อง[v.] (yeūang) EN: twist FR:

-twist- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kriminell; verbrecherisch {adj} | krimineller | am kriminellsten | eine kriminelle Neigungcriminal | more criminal | most criminal | a criminal twist
Palme {f} [bot.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | auf die Palme gehen [ugs.]palm; palm tree | to drive someone up the wall | to get someone's shirt out | to get one's knickers in a twist
Drallregler {m} [techn.]inlet vane control; twist adjusting device
Torsionswinkel {m}angle of twist
Twist {m} | Twist tanzen; twistentwist | to dance the twist; to twist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -twist-
Back to top