ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-twinge-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น twinge, *twinge*,

-twinge- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't help but feel a twinge of envy.ก็ช่วยไม่ได้นะ แต่ความรู้สึกริษยามันรุนแรงเหลือเกือ
We all understand the twinge of discomfort at the thought that we share a common ancestor with the apes.เราทุกคนเข้าใจเจ็บใจ ของความรู้สึกไม่สบาย ที่คิดว่าเราแบ่งปัน บรรพบุรุษร่วมกับลิง

-twinge- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ท้อง[v. exp.] (sīet thøng) EN: have a pain in the stomach ; feel a sharp pain in the stomach ; have a twinge of pain in the stomach ; have heartburn FR:
เสียวแปลบ[n. exp.] (sīo plaēp) EN: sharp pain ; stab of pain ; twinge FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -twinge-
Back to top