ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*twinge*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น twinge, -twinge-

*twinge* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
twinge (n.) อาการปวดฉับพลันและรุนแรง
English-Thai: HOPE Dictionary
twinge(ทวินจฺ) n.,vt.,vi. (ทำให้เกิด,เกิด) ความเจ็บปวดอย่างกะทันหันและรุนแรง,ความเจ็บแปลบ,ความเจ็บใจ.
English-Thai: Nontri Dictionary
twinge(n) แหนบ,ความเจ็บแปลบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
twingeอาการปวดเสียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I reckon that twinges a bit.ฉันต้องบอกว่ามันอาจจะเจ็บปวดนิดหน่อย นิดหน่อย?
I can't help but feel a twinge of envy.ก็ช่วยไม่ได้นะ แต่ความรู้สึกริษยามันรุนแรงเหลือเกือ
We all understand the twinge of discomfort at the thought that we share a common ancestor with the apes.เราทุกคนเข้าใจเจ็บใจ ของความรู้สึกไม่สบาย ที่คิดว่าเราแบ่งปัน บรรพบุรุษร่วมกับลิง
Twinged in sadness.เจ็บปวดจากความโศกเศร้า

*twinge* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ท้อง[v. exp.] (sīet thøng) EN: have a pain in the stomach ; feel a sharp pain in the stomach ; have a twinge of pain in the stomach ; have heartburn FR:
เสียวแปลบ[n. exp.] (sīo plaēp) EN: sharp pain ; stab of pain ; twinge FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *twinge*
Back to top