ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tempura-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tempura, *tempura*,

-tempura- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They got jumbo shrimp, batter-dipped shrimp, tempura shrimp...พวกเขามีกุ้งจัมโบ้ กุ้งลวกจิ้มจุ่มทะเล กุ้งเทมปุระ...
I'm not sure about tempura in the morning. Is it okay?เช้านี้ฉันจะทำกุ้งทอด อยากลองไม๊ ?
I'll have the smart-heart beer-battered tempura tempters.ผมต้องการสมาร์ทฮาร์ท เบียร์ เทมปุระ

-tempura- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
金プラ;金ぷら;金麩羅[きんぷら(金ぷら;金麩羅);きんプラ(金プラ), kinpura ( kin pura ; kin fu ra ); kin pura ( kin pura )] (n) (1) (See 天麩羅) tempura made with egg yolk in the batter (hence golden colored); (2) (sl) gold plate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tempura-
Back to top