ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*tempura*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tempura, -tempura-

*tempura* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tempura (n.) อาหารทะเลหรือผักชุบแป้งผสมไข่แล้วทอด (อาหารญี่ปุ่น)
English-Thai: HOPE Dictionary
tempura(เทม'พูรา) n. อาหารทะเลหรือผักที่ใช้จุ่มลงในน้ำเดือด (อาหารของญี่ปุ่น)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They got jumbo shrimp, batter-dipped shrimp, tempura shrimp...พวกเขามีกุ้งจัมโบ้ กุ้งลวกจิ้มจุ่มทะเล กุ้งเทมปุระ...
I'm not sure about tempura in the morning. Is it okay?เช้านี้ฉันจะทำกุ้งทอด อยากลองไม๊ ?
I'll have the smart-heart beer-battered tempura tempters.ผมต้องการสมาร์ทฮาร์ท เบียร์ เทมปุระ
Such tasty tempura.ดูเหมือนกุ้งทอดแสนอร่อย .

*tempura* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天妇罗[tiān fù luō, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄌㄨㄛ, 天妇罗 / 天婦羅] tempura; deep-fried cooking

*tempura* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.)
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
天かす;天滓[てんかす, tenkasu] (n) (See 天ぷら) tenkasu (crunchy bits of deep-fried dough produced as a byproduct of cooking tempura)
金プラ;金ぷら;金麩羅[きんぷら(金ぷら;金麩羅);きんプラ(金プラ), kinpura ( kin pura ; kin fu ra ); kin pura ( kin pura )] (n) (1) (See 天麩羅) tempura made with egg yolk in the batter (hence golden colored); (2) (sl) gold plate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *tempura*
Back to top