ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-swag-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น swag, *swag*,

-swag- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wow, what kind of swag did you score?โอ้โหคุณไปได้อะไรมาคะ
I have a little bit of club swag here that I think's really gonna catch on.ครูมีของบางอย่าง ที่อยากใช้เป็นสื่อของชมรม ครูคิดว่ามันสื่อได้ชัดเจนดี พร้อมนะ
We finished stuffing swag bags,พวกเราจัดการแพ็คของที่ระลึกเรียบร้อยแล้ว
We'll ve each student a swag bag full of this:เราจะให้นักเรียนทุกคน หิ้วกระเป๋าที่เต็มไปด้วยเจ้าพวกนี้
Movie was lousy. Good swag bag.หนังห่วย แต่ของชำร่วยโอเค
The run will end in front of the school, where you'll pick up your medal and a complimentary swag bag.เส้นชัยจะอยู่ที่หน้าโรงเรียน ซึ่งคุณจะได้รับเหรียญ และถุงสวยๆฟรีที่นั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -swag-
Back to top