ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-substantial-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น substantial, *substantial*,

-substantial- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When we release the pod, a substantial amount of energy will be generated.เมื่อเราปล่อยฝักเป็นอย่างมาก ปริมาณของพลังงานที่ จะถูกสร้างขึ้น
Organized crime network, with profits in billions including substantial US operations.และโยงใยเข้าไปในสหรัฐ ทำเงินได้ถึงปีละพันล้านดอลลาร์
A substantial portion of the root structure was on our property.ก็รากมันอยู่ในบ้านเรานี่นา
We're gonna prevent any substantial atrophy of your good leg with this... and it works your quadriceps.เครื่องกายภาพจะป้องกันไม่ให้คุณขาลีบ มันจะช่วยบริหารกล้ามเนึ้อต้นขา
Mr. Spencer, if you have any substantial information concerning the Christopher Franzen case, please get on with it.สเปนเซอร์ถ้านายมีข้อมูล สำคัญที่เกี่ยวกับ คดีของคริสโตเฟอร์ เฟรนเซน ก็ช่วยบอกหน่อย
But you're reading substantial books.แต่เธออ่านหนังสือดีๆ
I remember a substantial wire transfer to an offshore account that took the word "impossible" out of the equation or tell me,ฉันจำได้ว่ามีบัญชีที่ไกลโพ้น เอาคำว่าเป็นไปไม่ได้ออกไปหรือไม่ก็บอกฉันมา
Also, our team found a shitload of... substantial amount of drugs in the house.และ ทีมของเรา ก็พบยาเสพติด จำำนวนมาก ภายในบ้าน
That was right after he finished lecturing me on how I'd squandered my above-average intellect and my substantial education, all while he was standing there naked.มันถูกเลยหลังจากที่เขาหยุดสาธยาย ถึงการใช้ความฉลาดปราดเปรื่องของผมอย่างฟุ่มเฟีอย รวมถึงเรื่องเรียนด้วย
And by giving you substantial dosesและโดยการให้ยาในปริมาณมากพอ
I want it signed and delivered by a public figure of substantial authority.ผมต้องการให้มีการลงนาม และส่งมันมาโดยคนของรัฐ ที่มีอำนาจอย่างแท้จริง
No natural resources, no substantial economic ties.ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน

-substantial- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秦穆公[Qín Mù gōng, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, 秦穆公] Duke Mu of Qin, the first substantial king of Qin (ruled 659-621 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸
实惠[shí huì, ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ, 实惠 / 實惠] tangible benefit; material advantages; advantageous (deal); substantial (discount)

-substantial- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どっしり[, dosshiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) bulky and heavy; massive; massy; substantial
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime
充実した[じゅうじつした, juujitsushita] (adj-f) full; complete; replete with; substantial (meal); solid (reading); productive (day)
具だくさん;具沢山[ぐだくさん, gudakusan] (adj-no) full of ingredients; hearty; substantial

-substantial- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำนวนมากพอควร[adj.] (jamnūan māk) EN: substantial FR:
มากมาย[adj.] (mākmāi) EN: many ; numerous ; several ; various ; multiple ; substantial ; copious FR: nombreux ; considérable ; abondant ; énorme ; multiple
อ่อนด้อย[adj.] (øn dǿi) EN: inferior ; less substantial FR:
เป็นชิ้นเป็นอัน[adj.] (penchinpena) EN: substantial ; serious ; solid FR:
เป็นแก่นสาร[adj.] (pen kaensān) EN: meaningful ; substantial FR:
เป็นกอบเป็นกำ[adj. (loc.)] (penkøppenka) EN: substantial ; considerable ; serious ; solid FR:
เป็นเนื้อเป็นหนัง[adj.] (penneūapenn) EN: substantial ; serious ; significant FR:
รูปธรรม[adj.] (rūppatham) EN: concrete ; solid ; factual ; substantial ; real ; objective ; material ; corporeal FR: concret ; réel
สำคัญ[adj.] (samkhan) EN: important ; essential ; main ; primary ; outstanding ; significant ; valuable ; major ; prominent ; special ; serious ; key ; substantial FR: important ; essentiel ; primoridal ; principal ; fondamental ; significatif ; sérieux ; majeur
สารัตถประโยชน์[n.] (sāratthapra) EN: substantial benefit ; essential benefit ; functional advantage ; real value FR:
อยู่ท้อง[adj.] (yūthøng) EN: sustaining ; substantial ; filling FR:

-substantial- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gehaltvoll {adj} | gehaltreicher | am gehaltreichstensubstantial | more substantial | most substantial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -substantial-
Back to top