ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-straddle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น straddle, *straddle*,

-straddle- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But no. I'm not gonna straddle you in front of all these guys.แต่ว่าคงไม่ ฉันไม่ขึ้นไปควบนายต่อหน้าคนพวกนี้
It's either answer phones for the rest of her life or straddle some guy in hopes of getting married.เธอยกหูโทรศัพท์ตลอดชีวิตของเธอ หรือไม่ก็นั่งคร่อมผู้ชายที่หวังว่าจะได้แต่งงานด้วย
Are you gonna go over to his house and straddle him while he's passed out and rub some ointment on chest?และนั่งคร่อมเขา ระหว่างที่เขาสลบอยู่ และไปถูขี้ผึ้งบนอกเขาเหรอ?
Trying to straddle both worlds.มันยากมากที่จะประคับประคองทั้งสองด้าน

-straddle- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
日和見[ひよりみ, hiyorimi] (n,vs) waiting and seeing (how the wind blows); sitting on the fence; straddle
木馬[もくば, mokuba] (n) (1) wooden horse; rocking horse; (2) (See 跳馬) vaulting horse; horse used in gymnastics; (3) the horse (ancient torture device that one was forced to straddle with rocks hanging from the feet)
架かる[かかる, kakaru] (v5r,vi) (See 掛かる) to span; to bridge; to cross; to straddle

-straddle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี่[v.] (khī) EN: ride ; straddle ; mount FR: monter ; chevaucher ; enfourcher
คร่อม[v.] (khrǿm) EN: bestride ; straddle ; bridge FR: enfourcher ; enjamber ; chevaucher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -straddle-
Back to top