ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-starter-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น starter, *starter*,

-starter- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then, you could use the insurance money for a starter scholarship for the kids.คุณจะได้เก็บเงินนั่นเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆ
But I'm a starter now.แต่ฉันก็เริ่มต้นแล้ว
Ηis brain was crammed, his starter jammed with ABC disco!สมองเขาไม่แล่น การริเริ่มหยุดชะงักเพราะ ABC ดิสโก้
I'm gonna put together a starter kit for you.ผมจะเลือกอุปกรณ์เริ่มต้นให้คุณเอง
I mean, why buy a starter house when we'll have to move out in a year or two?ผมหมายถึง ทำไมต้องซื้อบ้านราคาเริ่มต้น ในเมื่อเราต้องย้ายออก ในอีก 1 หรือ 2 ปีอยู่ดี
Her own little starter Chanel.เริ่มต้นเบาๆด้วย ชาแนล
I'm gonna skip a starter because I had those nachos, but you go ahead.ผมจะข้ามพวกอาหารเรียกน้ำย่อยนะ แต่...
Brick, I bet that would've been a real conversation starter in the 1600s but you know what men talk about today?พ่อพนันได้ว่านี่เป็น เรื่องคุยตอนศตวรรษที่ 16 รู้ไหมวันนี้ ผู้ชายคุยอะไรกัน กีฬาไง
Please, uh, open your starter kits.เชิญแกะกล่อง Starter Kit ได้
But it was actually a setup to intimidate weak-minded spineless rubes into buying H-O starter sets.But it was actually a setup to intimidate weak-minded spineless rubes into buying H-O starter sets.
So please enjoy this starter of the webisodes that will lead you up to our main course thursdays at ten live on NBC.เช่นนั้นก็ขอให้สนุกกับเว็บนี้ที่จะนำคุณ ไปยังเมนูหลักวันพฤหัสบดี สี่ทุ่ม สดทาง NBC
In 5 years, they're gonna settle for a mediocre starter husband and a mind-numbing career, and about that time, they're gonna realize something you're never gonna have to learn.ในอีก5ปี, พวกเขาจะมาตั้งรกราก กับสามีฝึกหัดพื้นๆ และงานที่ไม่มีความรู้สึกทางจิตใจ, แล้วเวลานั้นพวกเขาจะคิดได้ บางอย่างที่คุณ ไม่มีวันจะได้เรียนรู้

-starter- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キックスターター[, kikkusuta-ta-] (n) kick starter
グロースターター[, guro-suta-ta-] (n) glow starter
スロースターター[, suro-suta-ta-] (n) slow starter
セルモーター[, serumo-ta-] (n) starter motor (wasei
点灯管[てんとうかん, tentoukan] (n) gas discharge lamp starter; fluorescent lamp starter; glow starter
種菌[たねきん;しゅきん, tanekin ; shukin] (n) mother (fungal colony used to start fermentation); starter culture; seed fungus
起動機[きどうき, kidouki] (n) starter
麹(P);糀[こうじ, kouji] (n) mould grown on rice, etc. as a starter to make sake (mold); (P)

-starter- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คันสตาร์ทรถ[n.] (khan satāt ) EN: starter FR: démarreur [m] ; starter [m]
เงินก้นถุง[n.] (ngoenkonthu) EN: reserve money ; starter fund ; seed money ; seed capital ; starter amount for good luck FR:
สตาร์ตเตอร์[n.] (satāttoē) EN: starter FR: starter [m]

-starter- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlassspartransformator {m} [electr.]autotransformer starter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -starter-
Back to top