ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*starter*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น starter, -starter-

*starter* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
for starters (idm.) เริ่มแรก (คำไม่เป็นทางการ)
non-starter (n.) ม้าแข่งที่ไม่ได้ลงแข่ง
non-starter (n.) ผู้ไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้น (คำไม่เป็นทางการ) Syn. failure
self-starter (n.) อุปกรณ์ในรถยนต์ที่ใช้ติดเครื่องยนต์ให้ทำงาน
self-starter (n.) ผู้ทำงานได้โดยไม่ต้องให้คนอื่นชี้แนะ See also: ผู้มีความคิดริเริ่ม, ผู้เริ่มสร้างสรรค์ Syn. starter
self-startering (adj.) ซึ่งมีความคิดริเริ่มได้เอง
starter (n.) ผู้เริ่มต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
starter(n) ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ตั้งต้น,ผู้เริ่มต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
starter motor; cranking motor; starter; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wye delta starter; y-delta starterสตาร์ตเตอร์แบบวาย-เดลตา [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
starterสตาร์ตเตอร์, อุปกรณ์ใช้ในวงจรหลอดเรืองแสง ทำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติ ประกอบด้วยชุดแผ่นโลหะคู่บรรจุในหลอดแก้วซึ่งมีแก๊สนีออนบรรจุอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For starters, you do a show like that you don't let them put you on the last few minutes.ก่อนอื่นเลยออกรายการแบบนั้น ไม่น่าออก 2-3 นาทีสุดท้าย
For starters let's focus on the beatเรามาเริ่มกันที่ จังหวะก่อนนะ
Um, no starters, I think.ไม่ต้องมีเรียกน้ำย่อยนะ
Most of our starters have been in this program for three years.คนที่เป็นตัวนำ อยู่ในโปรแกรมมาสามปีแล้ว
For starters, why don't you... brief me on both those missions?อันดับแรก ทำไมคุณไม่ สรุปภาระกิจทั้งสองให้ผมฟัง
Then, you could use the insurance money for a starter scholarship for the kids.คุณจะได้เก็บเงินนั่นเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆ
Well, uh, for starters, I-I think that the staff sits around too far... far too often.เริ่มด้วยพนักงานนั่งว่างงานเกินไป และบ่อยเกินไป
But I'm a starter now.แต่ฉันก็เริ่มต้นแล้ว
Ηis brain was crammed, his starter jammed with ABC disco!สมองเขาไม่แล่น การริเริ่มหยุดชะงักเพราะ ABC ดิสโก้
For starters, a new exit point.อย่างแรกเลย ต้องหาทางออกไหม่
Well,for starters,an hour ago, you say maybe we should kill someone and then someone gets killed.เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา แกบอกว่าควรมีบางคนถูกฆ่า/Nจากนั้นก็มีคนถูกฆ่า
I'm gonna put together a starter kit for you.ผมจะเลือกอุปกรณ์เริ่มต้นให้คุณเอง

*starter* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from
キックスターター[, kikkusuta-ta-] (n) kick starter
グロースターター[, guro-suta-ta-] (n) glow starter
スターター[, suta-ta-] (n) starter; (P)
スターターキット[, suta-ta-kitto] (n) {comp} starters kit
スロースターター[, suro-suta-ta-] (n) slow starter
セルモーター[, serumo-ta-] (n) starter motor (wasei
セル付[セルつき, seru tsuki] (n) with a self-starter
旗振り[はたふり, hatafuri] (n) flagwaving; flagman; (in athletic competition) starter; instigator; leader
点灯管[てんとうかん, tentoukan] (n) gas discharge lamp starter; fluorescent lamp starter; glow starter
種菌[たねきん;しゅきん, tanekin ; shukin] (n) mother (fungal colony used to start fermentation); starter culture; seed fungus
起動機[きどうき, kidouki] (n) starter
麹(P);糀[こうじ, kouji] (n) mould grown on rice, etc. as a starter to make sake (mold); (P)

*starter* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คันสตาร์ทรถ[n.] (khan satāt ) EN: starter FR: démarreur [m] ; starter [m]
เงินก้นถุง[n.] (ngoenkonthu) EN: reserve money ; starter fund ; seed money ; seed capital ; starter amount for good luck FR:
สตาร์ตเตอร์[n.] (satāttoē) EN: starter FR: starter [m]

*starter* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlassspartransformator {m} [electr.]autotransformer starter
Starter {m}; Programmstarter
Senkrechtstarter {m} | Senkrechtstarter
Anfängerrohr {n}starter pipe
Selbstanlasser {m}self-starter
Anschlussbewehrung {f}starter bars
Anschlusseisen {n}starter bar
Starter {m}starter
Starterzahnkranz {m}starter ring
Zündschloss {n}starter switch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *starter*
Back to top