ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-starfish-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น starfish, *starfish*,

-starfish- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hope Paul's packing some coral polyps, 'cause this starfish is hungry.ฉันหวังว่าพอลจะเตรียม ก้านปะการังมาบ้างนะ

-starfish- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
海星;人手;海盤車[ひとで;ヒトデ, hitode ; hitode] (n) (1) (uk) starfish (any echinoderm of the class Asteroidea); asteroid; sea star; (2) northern Pacific seastar (Asterias amurensis); (3) (人手 only) someone else's hands; other hands; (4) (人手 only) hand (worker); aide
鬼海星[おにひとで, onihitode] (n) crown-of-thorns starfish

-starfish- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวทะเล[n.] (dāothalē) EN: starfish ; sea star FR: étoile de mer [f] ; astérie [f]
ดาวทะเลปุ่มแดง[n. exp.] (dāothalē pu) EN: Red-knobbed starfish ; Red spine star ; African sea star ; African red knob sea star ; Linck's starfish ; Protoreaster lincki FR: Protoreaster lincki
ปลาดาว[n.] (plādāo) EN: starfish FR: étoile de mer [f] ; astérie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -starfish-
Back to top