ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*starfish*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น starfish, -starfish-

*starfish* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chocolate starfish (sl.) ตูด See also: ทวารหนัก
starfish (n.) ปลาดาว
English-Thai: HOPE Dictionary
starfishn. ปลาดาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, the starfish. You can't try that on.โอ้ ชุดปลาดาว คุณลองชุดนี้ไม่ได้ค่ะ
I hope Paul's packing some coral polyps, 'cause this starfish is hungry.ฉันหวังว่าพอลจะเตรียม ก้านปะการังมาบ้างนะ
Starfish eat coral polyps.เพราะปลาดาวตัวนี้มันหิว ปลาดาวกินก้านปะการังแหละ

*starfish* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
海星;人手;海盤車[ひとで;ヒトデ, hitode ; hitode] (n) (1) (uk) starfish (any echinoderm of the class Asteroidea); asteroid; sea star; (2) northern Pacific seastar (Asterias amurensis); (3) (人手 only) someone else's hands; other hands; (4) (人手 only) hand (worker); aide
紅葉貝[もみじがい;モミジガイ, momijigai ; momijigai] (n) (uk) Astropecten scoparius (species of starfish)
蜘蛛海星;蜘蛛人手[くもひとで;クモヒトデ, kumohitode ; kumohitode] (n) (1) (uk) brittle star (any starfish-like echinoderm of the order Ophiuroidea); brittlestar; (2) Ophioplocus japonicus (species of brittlestar)
鬼海星[おにひとで, onihitode] (n) crown-of-thorns starfish

*starfish* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวทะเล[n.] (dāothalē) EN: starfish ; sea star FR: étoile de mer [f] ; astérie [f]
ดาวทะเลปุ่มแดง[n. exp.] (dāothalē pu) EN: Red-knobbed starfish ; Red spine star ; African sea star ; African red knob sea star ; Linck's starfish ; Protoreaster lincki FR: Protoreaster lincki
ปลาดาว[n.] (plādāo) EN: starfish FR: étoile de mer [f] ; astérie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *starfish*
Back to top