ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stalemate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stalemate, *stalemate*,

-stalemate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
General, the ongoing stalemate in the war has become unacceptable.นายพล ในสงคราม การคุมเชิงไปเรื่อยๆ ไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับได้
In Wuchang, we're in a stalemate with the Beiyang Army.ทหารที่ฝึกมาได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก

-stalemate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こう着状態;膠着状態[こうちゃくじょうたい, kouchakujoutai] (n,adj-no) deadlock; stalemate
ステイルメイト[, suteirumeito] (n) {comp} stalemate
手詰まり;手詰り[てづまり, tedumari] (n) stalemate
絶体絶命;絶対絶命(iK)[ぜったいぜつめい, zettaizetsumei] (adj-na,n,adj-no) desperate situation; being driven into a corner; stalemate

-stalemate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับ[v.] (ap) EN: be stalemated ; be in stalemate FR:
ทางตัน[n. exp.] (thāng tan) EN: deadlock ; impasse ; stalemate FR: impasse [f] (fig.)
ยัน[v.] (yan) EN: face ; confront ; be in a stalemate ; make a stand against FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stalemate-
Back to top