ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-squall-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น squall, *squall*,

-squall- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suppose Mrs. De Winter went below for something and a squall hit the boat with nobody at the helm.ผมว่าคุณนายเดอ วินเทอร์คงลงไปข้างใต้เรือ ตอนที่เรือเจอกับพายุ โดยที่ไม่มีใครคอยบังคับเรือไว้
Well, the— the squall seems to have passed.อืม ก็เหมือนลมจะสงบแล้วนะ
A great snow squall is falling far into spring,พายุหิมะใหญ่กำลังตกครับ นานมากแล้วที่ไม่เกิดในฤดูใบไม้ผลิแบบนี้
Sir, a squall on the starboard route, we need to shorten the sail immediately.เซอร์มีลมพายุบนน้อมกราบ ขวา เราจะต้องสั้นลงเรือทันที

-squall- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรี๊ดสลบ[v.] (kritsalop) EN: scream ; shriek ; squall FR:
ลมแดง[n.] (lomdaēng) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm FR: tempête [f] ; vent violent [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -squall-
Back to top