ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sprinkle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sprinkle, *sprinkle*,

-sprinkle- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You sprinkle it on something and the thing comes to life.ถ้าเอาโรยใส่อะไร มันจะมีชีวิต
But don't forget to sprinkle them with just a pinch of grimeแต่อย่าลืมโรยด้วยฝุ่นเพียงหยิบมือ
And finally, sprinkle the ashes of his burnt photograph.และท้ายสุด เผารูปเขา แล้วเอาขี้เถ้าโปรยลงไป
To finish, pour into a nice serving dish and sprinkle a little more cilantro.เวลาเสิร์ฟ ใส่จานที่ดูมีราคา โรยผงอบเชยพอหอมปากหอมคอ
"Then i will sprinkle clean water upon you. ""จากนั้นฉันจะปล่อยน้ำเข้า."
Did you sprinkle holy water on them?คุณพรมน้ำศักดิ์สิทธิบนตัวพวกเขา
I believe everybody is waiting to hear how you're gonna sprinkle your magic fairy dust and whip this company into shape.ถึงวิธีเสก ให้บริษัทนี้เป็นไปตามต้องการ ผมพูดถูกมั้ย
Two, three, four... * who can take a sunrise * * sprinkle it with dew * * cover it with chocolate and a miracle or two * * the candy man * * the candy man can *สอง สาม สี่... * ใครทำให้อาทิตย์ขึ้น * * ใครทำให้อาทิตย์ขึ้น *
* who can take the sunrise * * sprinkle it with dew * * the candy man can ** ใครทำให้อาทิตย์ขึ้น * * พรมด้วยน้ำค้าง * * แคนดี้แมนทำได้ *
Maybe we could sprinkle some cold, dead ones in here.ไม่แน่พวกเราอาจจะทำ ให้เหมือนมีคนตายในนี้
My outfit for tonight's announcement included a pair of crocodile Alaia's, and you can't wear such a beautiful shoe if there's even a hint of sprinkle outside.ชุดสำหรับงานประกาศของฉันในคืนนี้ มีรองเท้าหนังจระเข้รวมอยู่ด้วย และจะสวมรองเท้า สวยๆไม่ได้เลย ถ้ามีน้ำกระเซ็นข้างนอกซักหยด
Who can take the sunrise Sprinkle it with dew"Who can take the sunrise Sprinkle it with dew"

-sprinkle- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liāo, ㄌㄧㄠ, 撩] to lift up (sth hanging down); to raise (hem of skirt); to pull up (sleeve); to sprinkle (water with cupped hands)
洒满[sǎ mǎn, ㄙㄚˇ ㄇㄢˇ, 洒满 / 灑滿] to sprinkle over sth

-sprinkle- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱらつく;パラつく[, paratsuku ; para tsuku] (v5k,vi) (See パラパラ) to sprinkle (e.g. with rain)
塩をかける;塩を掛ける[しおをかける, shiowokakeru] (exp,v1) to sprinkle salt on; to salt
振りかける;振り掛ける[ふりかける, furikakeru] (v1,vt) (uk) to sprinkle over (e.g. salt, pepper, etc. on food)
水を掛ける;水をかける[みずをかける, mizuwokakeru] (exp,v1) (1) to sprinkle water on (something); to spray water on; to splash water on; to squirt water on; (2) (See 水をさす) to hinder; to hamper; to stifle; to throw cold water on
注ぐ(P);灌ぐ;潅ぐ;濺ぐ;漑ぐ[そそぐ, sosogu] (v5g) (1) (See 注ぐ・つぐ) to pour (into); to fill; (2) to sprinkle on from above; to shed (e.g. tears); (3) to concentrate one's spirit or strength on; (v5g,vi) (4) to fall onto (of rain, snow); (P)
蒔く(P);播く[まく, maku] (v5k,vt) (1) to sow; to plant; to seed; (2) (See 蒔絵) to sprinkle (gold or silver powder on lacquerware); (P)

-sprinkle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเซ็น[v.] (krasen) EN: spatter ; splash ; spurt ; shower ; sprinkle ; spot FR: éclabousser
พรม[v.] (phrom) EN: sprinkle ; dash FR: asperger
ประ[v.] (pra) EN: cover with dots ; sprinkle ; dot FR: pointiller
ประพรม[v.] (praphrom) EN: asperge ; sprinkle FR:
โปรย[v.] (prōi) EN: spread ; sprinkle ; scatter ; strew ; disseminate ; shower ; distribute ; rain down FR: répandre ; éparpiller ; disséminer
ราด[v.] (rāt) EN: pour ; spill ; top ; sprinkle ; dress FR: verser ; répandre
ราดน้ำ[v. exp.] (rāt nām) EN: sprinkle water FR:
โรย[v.] (rōi) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser
โรยเกลือ[v. exp.] (roi kleūa) EN: sprinkle salt FR: saler ; saupoudrer de sel
โรยหน้า[v.] (rōinā) EN: scatter over ; sprinkle on top FR:
รดน้ำ[v.] (rotnām) EN: water ; sprinkle FR: arroser ; asperger ; mouiller
รดน้ำ[v.] (rotnām) EN: sprinkle water on the bride and groom at a wedding FR:
รดน้ำมนตร์[v. exp.] (rot nām mon) EN: sprinkle with holy water ; asperge FR:
สาด[v.] (sāt) EN: throw water ; splash water ; spill ; sprinkle FR: éclabousser ; asperger
สิญจน์[v.] (sin) EN: sprinkle holy water ; pour lustral water FR:
สิญจ-[pref.] (sinja-) EN: sprinkle holy water ; pour lustral water FR:
ทลบม[v.] (thonlabom) EN: sprinkle FR: vaporiser ; appliquer avec un pinceau
หว่าน[v.] (wān) EN: scatter ; spread ; sprinkle ; broadcast ; distribute FR: répandre
หว่านเกลือ[v. exp.] (wān kleūa) EN: sprinkle salt on meat FR: saler la viande
เหยาะ[v.] (yǿ) EN: add little by little ; add a small quantity ; add some more ; add drop by drop ; sprinkle FR: ajouter peu à peu ; saupoudrer ; ajouter très peu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sprinkle-
Back to top