ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sincerely-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sincerely, *sincerely*,

-sincerely- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Be assured, ladies, that Mrs Collins and myself sincerely sympathise with you in your distress, which must be of the bitterest kind, proceeding from a cause which no time can remove.โปรดมั่นใจได้เลยครับสาวๆ ว่าคุณนายคอลลินส์และตัวผม เห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงในความทุกข์ของพวกคุณ สำหรับความขมขื่นสุดแสนที่ดำเนินไป โดยที่เวลาก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้
I don't agree with them, but many sincerely feel...ผมไม่เห็นด้วยกับพวกเขา แต่หลายคนรู้สึกอย่างจริงใจ ...
"Your Majesty, the United States sincerely appreciates your generous offer to help end this tragic conflict. ""Your Majesty, the United States sincerely appreciates your generous offer to help end this tragic conflict. "
I tried sincerely to give it up...ฉันพยายามอย่างเหลือเกิน ที่จะจากมันมา
I sincerely thank youฉันขอขอบคุณด้วยใจจริง
I hope what your hands grab will, I sincerely hope, beฉันหวังที่จะคว้ามือของคุณ ฉันปรารถนาให้ความหวังนั้นเป็นจริง
I sincerely apologize for having to call you out here againฉันเสียใจและขอโทษที่เรียกคุณ ให้ออกจากที่นี่อีกครั้ง
Calleigh, I sincerely apologize.คอล์ลีห์ ฉันเสียใจจริงๆ นะ
There are those who sincerely want to protect that.พวกผู้ชายน่ะต้องการที่จะปกป้องมันอย่างสุดหัวใจเลยจริงๆนะ
I sincerely hope you catch this son of a bitch.ผมหวังอย่างจริงใจว่าคุณจะจับสารเลวนั่นได้
We're sincerely hope Master Huo to take up us as your apprenticeที่พวกเราด่วนเข้ามาพบท่านอาจารย์ฮั่วนี้ พวกเราอยากให้ท่านอาจารย์รับเราเป็นลูกศิษย์ของท่าน
I sincerely wish you living long liveข้าก็ขออวยพรให้ท่านมีอายุมั่นขวัญยืน

-sincerely- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心悦诚服[xīn yuè chéng fú, ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄔㄥˊ ㄈㄨˊ, 心悦诚服 / 心悅誠服] cheerful and committed (成语 saw from Mencius 孟子); delighted and sincerely willing
一秉虔诚[yī bǐng qián chéng, ㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 一秉虔诚 / 一秉虔誠] earnestly and sincerely (成语 saw); devoutly
诚心诚意[chéng xīn chéng yì, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄔㄥˊ ㄧˋ, 诚心诚意 / 誠心誠意] earnestly and sincerely (成语 saw); with all sincerity
谢忱[xiè chén, ㄒㄧㄝˋ ㄔㄣˊ, 谢忱 / 謝忱] gratitude; thankful; sincerely grateful
笃守[dǔ shǒu, ㄉㄨˇ ㄕㄡˇ, 笃守 / 篤守] to comply faithfully; sincerely abiding by
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠佈公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠布公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
感戴[gǎn dài, ㄍㄢˇ ㄉㄞˋ, 感戴] sincerely grateful

-sincerely- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely
再拝[さいはい, saihai] (n,vs) (1) bowing twice; worshipping again; (n) (2) (hon) (epistolary closing formula) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours
南無阿弥陀仏[なむあみだぶつ, namuamidabutsu] (exp) {Buddh} I sincerely believe in Amitabha; Lord have mercy on me
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P)
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
敬具[けいぐ, keigu] (int,n) (letters ending with this start with 拝啓) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P)
敬白[けいはく;けいびゃく(ok);けいひゃく(ok), keihaku ; keibyaku (ok); keihyaku (ok)] (int,n) (letters ending with this start with 謹啓) Yours Sincerely
畏;賢;恐;可祝[かしこ(畏;賢;恐);かしく(畏;恐;可祝), kashiko ( i ; satoshi ; kyou ); kashiku ( i ; kyou ; ka shuku )] (exp) (uk) (fem) yours sincerely (used to sign off on letters); respectfully yours
草々;草草[そうそう, sousou] (adj-na,int,n) (1) brevity; rudeness; hurry; (2) (letters ending with this start with 前略, 冠省, etc.) (See 匆々・2) Yours Sincerely
草草不一[そうそうふいつ, sousoufuitsu] (n) Sincerely yours (with the nuance of "please excuse the brevity of this letter")
詫び入る[わびいる, wabiiru] (v5r,vi) to apologize sincerely; to apologise sincerely
謹言[きんげん, kingen] (int,n) (hon) Yours Sincerely ...

-sincerely- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วยใจจริง[adv.] (dūay jai ji) EN: sincerely FR:
ขอแสดงความนับถือ[v. exp.] (khø sadaēng) EN: respectfully yours ; yours truly ; I assure you of my highest respect ; very truly yours ; sincerely yours ; yours faithfully ; yours truly FR: respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
น้ำใสใจจริง[adv.] (nām sai jai) EN: sincerely ; truly ; genuinely ; from the bottom of one's heart FR: sincèrement
อย่างจริงใจ[adv.] (yāng jingja) EN: sincerely ; truly ; cordially FR: sincèrement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sincerely-
Back to top