ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-shroud-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น shroud, *shroud*,

-shroud- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To shroud my clothes, the black of night.เพื่อห่อหุ้มเสื้อผ้าของฉันสีดำ ของคืน
"...wrap me in my shroud and close the coffin lidห่อฉันในซ่อนเร้นของฉัน and close ฝาโลงศพ
This money is for the year's assessment... on the St. Helen of the Blessed Shroud Orphanage in Calumet City, Illinois.เงินนี้สำหรับการประเมินค่าของปี สำหรับ ซนทเฮเลนสโอฟแอจ เตอะเบลเซดชรอด โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองแคลุเมทอิละฌนย
Pieces of wreckage and an intensely magnetic shroud covering mutilated remains?เศษส่วนของซากปรักหักพัง กับโครงภายนอกแม่เหล็กสูง ในนั้นศพถูกหันเป็นชิ้นๆๆ
Okay. Uh, did you hear that the shroud of turin--โอเค เอิ่ม เธอเคยได้ยินเรื่อง ผ้าห่อศพแห่งตูริน...
AN INVISIBLE SHROUD OF DARK MATTERพวกเขาโค้งรังสีของ แสงจากกาแลคซีไกล
If you don't want to put on the shroud that was hand sewn one by one by the master with 20 years career.ถ้าไม่อยากให้ศพนายถูกห่อด้วยผ้าที่เย็บโดยช่างที่มีประสบการณ์ 20 ปีล่ะก็
A body wrapped in a shroud on a rock.ศพที่ถูกห่อหุ้มบนก้อนหิน
I bury the dead... shroud them for their journey home.ผมฝังศพ ห่อศพพวกเขาเพื่อส่งกลับบ้าน
You got a shroud for Waabri?คุณห่อศพให้วาบริด้วยเหรอ?
Shall I shroud you for your journey home?ฉันควรพานายเดินทางกลับไปบ้านไหม?
There's a shroud around the future because your choice isn't yet made.อนาคตของลูก ถูกแอบซ่อนไว้ เพราะตัวเลือกของลูก ยังไม่ได้ทำการถูกเลือก

-shroud- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュラウド[, shuraudo] (n) shroud (e.g. of a reactor core, motor cycle, etc.)
吊り索;つり索[つりさく, tsurisaku] (n) shroud line
聖骸布[せいがいふ, seigaifu] (n) holy shroud (i.e. the Shroud of Turin)
闇から闇に葬る[やみからやみにほうむる, yamikarayaminihoumuru] (exp,v5r) to cover up; to hush up; to shroud in darkness

-shroud- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบซ่อน[v.] (aēp sǿn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud FR: cacher ; dissimuler
ห่อหุ้ม[v.] (hø hum) EN: wrap ; envelop ; shroud ; enwrap ; enfold FR: envelopper ; couvrir
คลุม[v.] (khlum) EN: cover ; spread over ; envelop ; shroud FR: couvrir ; recouvrir ; envelopper
พันธนำ[n.] (phanthanam) EN: shroud for nobilities FR:
ปกคลุม[v.] (pokkhlum) EN: cover ; spread over ; overspread ; shroud ; envelop FR: recouvrir
ซ่อน[v.] (søn = sǿn) EN: hide ; conceal ; keep ; keep out of sight ; shroud FR: cacher ; dissimuler ; garder
ตราสัง[v.] (trāsang) EN: bind a body ; shroud FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -shroud-
Back to top