ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-schedule-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น schedule, *schedule*,

-schedule- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Some of us have got a schedule to keepพวกเราบางคนต้องทำตามกำหนดการที่ตั้งไว้
But I'll have to check my schedule to see when I'm availableแต่ฉันต้องเช็คดูตารางเวลาก่อนว่าจะว่างพบคุณได้เมื่อไหร่
I'll have to check my schedule to see when I'm availableฉันจะต้องเช็คกำหนดการดูก่อนว่าจะว่างเมื่อไหร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Listen, why don't we schedule another meeting.ฟังนะ ทำไมเรา ไม่นัดกันใหม่คราวหน้า
Some of us have got a schedule to keep.บางส่วนของเราได้มีเวลาที่จะเก็บ
Damn it, Dufresne, you're putting me behind! I got a schedule to keep.บ้า, Dufresne คุณวางฉันไว้ข้างหลัง ผมมีช่วงเวลาที่จะให้
We have a very tight schedule and Mr. Garrad's very eager to get on.เรามีตารางที่ยุ่งมาก ๆ และ คุณการาดก็อยากเดินทางต่อ
We know your schedule is demanding, and how you guard your privacy.เรารู้ว่าคุณยุ่งยากมากและ คุณหวงแหนความเป็นส่วนตัวมากด้วย
I checked my schedule and I'm in Chinatown tomorrow at three.จาก แลนเซท-เพอร์ซี่ ฉันกำลังดูตารางเวลา พรุ่งนี้ฉันจะอยู่ที่ไชน่าทาวน์ ประมาณสามโมง
... to schedule that guy to recaulk the tub.... ต้องให้ช่างมา ทะลวงท่อด้วย
Call my secretary. Have her schedule a lunch.โทรหาเลขาฯผม นัดคุยตอนมื้อเที่ยงก็ได้
Since she'll be 18 years old on the 1st, don't schedule the shooting before that.ตั้งแต่เธอ อายุ 18ปี ใน 1วัน ก็ไม่มีเวลาเลย การถ่ายภาพยนตร์ก่อนหน้านั้น
Can you schedule the shooting on Nov. 1st?เธอสามารถที่มีเวลาในการถ่ายภาพยนตร์ วันที่ 1พฤศิจกายนไหม?
Now, let's go over our schedule once again, shall we?มาทบทวนรายการกันอีกครั้งดีมั้ย
OK, now, we can schedule the surgery. Um... I could get you in as early as Monday.เอาละ,ตอนนี้เราสามารถ หาตารางนัดผ่าตัดได้แล้วฉันสามารถรับคุณเข้ามา ได้เร็วที่สุดประมาณวันจันทร์

-schedule- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
班期[bān qī, ㄅㄢ ㄑㄧ, 班期] schedule (for flight, voyage etc)
预定[yù dìng, ㄩˋ ㄉㄧㄥˋ, 预定 / 預定] schedule in advance

-schedule- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイムスケジュール[, taimusukeju-ru] (n) time schedule
ハードスケジュール[, ha-dosukeju-ru] (n) heavy schedule; tight schedule; hard schedule
バッティング[, batteingu] (n) (1) batting; (2) butting; (3) intruding on someone else's turf; (4) having a time or schedule conflict; (P)
割(P);割り(P)[わり, wari] (n,n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P)
日割り[ひわり, hiwari] (n) per-diem rate or payment; (preparing) a day's schedule
生産計画[せいさんけいかく, seisankeikaku] (n) production schedule
間引き運転[まびきうんてん, mabikiunten] (n) curtailed transit schedule
間引く[まびく, mabiku] (v5k,vt) to thin out; to cull; to run on a curtailed schedule
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スケジュール[すけじゅーる, sukeju-ru] schedule (vs)
予定[よてい, yotei] plan (vs), schedule
業務スケジュール[ぎょうむスケジュール, gyoumu sukeju-ru] task schedule
計画[けいかく, keikaku] plan (vs), schedule

-schedule- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตรา[n.] (attrā) EN: rate ; ratio ; scale ; schedule FR: taux [m] ; niveau [m] ; cours [m]
จัตตารางเวลา[v. exp.] (jat tārāng ) EN: schedule FR: établir l'horaire
กำหนด[n.] (kamnot) EN: limit ; schedule ; fixture ; date ; deadline FR: limite [f]
กำหนดการ[n.] (kamnotkān) EN: schedule ; agenda ; program ; programme (Am.) ; itinerary FR: programme [m] ; agenda [m]
กำหนดวันประชุม[v. exp.] (kamnot wan ) EN: schedule a meeting FR: programmer une réunion
กำหนดเวลา[n. exp.] (kamnot wēlā) EN: time limit ; schedule FR: planification [f]
กัด[n.] (kat) EN: tariff ; schedule FR:
คั่ง[X] (khang) EN: behind schedule ; in arrears FR:
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears FR: inachevé
คั่งค้าง[adj.] (khangkhāng) EN: unfinished ; overdue ; behind schedule FR: en retard
คับคั่ง[adv.] (khapkhang) EN: overdue ; behind schedule ; in arrears FR:
ก่อนกำหนด[adv.] (køn kamnot) EN: ahead of schedule ; ahead of time ; prematurely FR: à l'avance ; par avance ; par anticipation ; prématurément ; avant terme
ก่อนเวลา[adv.] (køn wēlā) EN: early ; ahead of schedule ; ahead of time FR: tôt ; à l'avance ; prématurément
หมายกำหนด[n.] (māi kamnot) EN: schedule FR: horaire [m]
หมายกำหนดการ[n.] (māikamnotkā) EN: program ; schedule FR:
ปฏิบัติตามตารางเวลา[v. exp.] (patibat tām) EN: adhere to the schedule FR:
เป็นเวลา[adv.] (pen wēlā) EN: on time ; according to schedule FR:
พิกัด[n.] (phikat) EN: tariff ; schedule FR: taux [m]
ตามกำหนด[adv.] (tām kamnot) EN: on schedule ; according to schedule ; as scheduled ; according to a fixed time FR: d'après l'horaire ; comme prévu
ตามตารางเวลา[adv.] (tām tārāng ) EN: according to the schedule FR: selon l'horaire ; d'après l'horaire
ตาราง[n.] (tārāng) EN: schedule ; timetable FR: horaire [m]
ตารางกำหนดเวลา[n. exp.] (tārāng kamn) EN: schedule FR:
ตารางการบิน[n. exp.] (tārāng kān ) EN: flight Schedule ; flight timetable FR:
ตารางการจัดอายุหนี้[n. exp.] (tārāng kān ) EN: aging schedule FR:
ตารางเรียน[n. exp.] (tārāng rīen) EN: timetable ; schedule FR:
ตารางสอน[n.] (tārāngsøn) EN: school timetable ; classroom timetable ; class schedule ; time schedule ; subject timetable FR: horaire des cours [m] ; grille horaire [f]
ตารางอุปทาน[n. exp.] (tārāng uppa) EN: supply schedule FR:
ตารางอุปทานส่วนบุคคล[n. exp.] (tārāng uppa) EN: individual supply schedule FR:
ตารางเวลา[n. exp.] (tārāng wēlā) EN: timetable ; schedule (Am.) FR: horaire [m]
ตารางเวลาเดินรถ[n.] (tārāng wēlā) EN: timetable ; schedule (Am.) ; time schedule (Am.) FR: horaire [m]
เวลาบินตามตาราง[n. exp.] (wēlā bin tā) EN: schedule time FR: horaire de vol [m]

-schedule- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankunftsfahrplan {m}arrival schedule
Bahnfahrplanauskunft {f}train schedule information
Sendeplan {m}broadcasting schedule
Dosierungsschema {n}dosage schedule
Brennschema {n}firing schedule
Fertigungsprogramm {n}production schedule
Angebotszeitplanung {f}proposal schedule
Tilgungsplan {m}amortization schedule
Ablaufplan {m}time schedule
Ausbildungsplan {m}training schedule
Buchungsschema {n}accounting schedule

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -schedule-
Back to top