ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-scamp-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scamp, *scamp*,

-scamp- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I took great pleasure never knowing what the scamp would do next.ไม่รู้เลยว่ามันจะทำให้ฉันประหลาดใจกับอุบายของมัน

-scamp- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小坊主[こぼうず, kobouzu] (n) young priest; scamp

-scamp- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลวก[v.] (lūak) EN: skimp ; scamp FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -scamp-
Back to top