ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-savour-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น savour, *savour*,

-savour- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I, in turn, have tried to teach him. You have to savour life while you can.คุณควรหาความสุขกับชีวิตบ้างในขณะที่ทำได้

-savour- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour ; savor (Am.) ; try ; sample FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
กลิ่น[n.] (klin) EN: smell ; scent ; odour ; odor (Am.) ; savour ; savor (Am.) ; aroma FR: odeur [f] ; senteur [f] ; fumet [m]
ง้วน[n.] (ngūan) EN: savour FR:
รส[n.] (rot) EN: taste ; flavour ; flavor (Am.) ; savour ; savor (Am.) ; smack ; tang FR: goût [m] ; saveur [f] ; parfum [m] ; relent [m] ; odeur [f]
รสชาติ[n.] (rotchāt) EN: taste ; smack ; flavour ; flavor (Am.) ; savour ; savor (Am.) ; relish ; gustation FR: saveur [f] ; goût [m] ; relent [m] ; appétit [m]

-savour- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschmack {m}savor [Am.]; savour [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -savour-
Back to top