ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rich-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rich, *rich*,

-rich- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ๊สัว (n.) Chinese rich person Syn. เจ้าขรัว, เจ้าสัว
เจ้าขรัว (n.) Chinese rich person See also: rich man, wealthy man, man of wealth Syn. เจ้าสัว, เจ๊สัว, เศรษฐี
เจ้าสัว (n.) Chinese rich person See also: wealthy man, man of wealth, rich man Syn. เจ้าขรัว, เจ๊สัว, เศรษฐี, คหบดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're not all as rich as you, you knowรู้ไหม พวกเราทั้งหมดนี้ไม่ได้รวยเท่าคุณหรอกนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In this world, the good earth is rich and can provide for everyone.ในโลกนี้ ผืนแผ่นดิน ทุกคนมีสิทธิที่จะได้ยืน
And the rich have radios to talk to them on their boats, to bring them the baseball. "และอุดมไปด้วยมีวิทยุที่จะ พูดคุยกับพวกเขาใน เรือของพวกเขาจะนำพวกเขา เบสบอล
Liberated from my mother I found life rich in all its delightsเพราะถูกปล่อยให้เป็นอิสระจากแม่ของฉัน... ...ฉันค้นพบมั่งมีชีวิตชีวาใน all its ยินดี
Yes, he's unhappy that you're getting rich this way.ท่านไม่พอใจที่คุณร่ำรวยด้วยวิธีนี้
But you're a rich man. Why put up with it?แต่คุณก็เป็นคนรวย ทำไมต้องยอมด้วย
They see no reason to give their loyalty to rich and powerful men who simply want to take over the role of the British in the name of freedom.พวกเขาไม่เห็นว่าจะต้อง ภักดีต่อคนรวยและมีอำนาจ ผู้หวังสืบทอดบทบาทจากพวกอังกฤษ โดยอ้างเสรีภาพ
He used to say I'd never be rich doing pure research.พ่อว่า ทำงานวิจัยไม่มีทางรวย
Come on, you're a very rich lady.ไม่เอาน่า เธอเป็นผู้หญิงที่รวยนะ
They're so goddamn rich you think they must know about everything.พวกเธอรวย คุณคงคิดว่าพวกเธอจะ รู้ไปหมดทุกเรื่อง
They are rich and they're mean. They won't listen to me.พวกเขารวย แล้วก็จองหอง เขาไม่ฟังผมหรอก
Ugly, rich and scabby?น่าเกลียด รวย ขี้เรื้อน?
Roberts had grown so rich he wanted to retire, so he took me to his cabin and told me a secret.โรเบิร์ตร่ำรวยมากแล้ว และเขาต้องการปลดเกษียณตัวเอง ดังนั้นเขาจึงนัดข้าไปที่ห้องและบอกความลับบางอย่าง

-rich- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傍大款[bàng dà kuǎn, ㄅㄤˋ ㄉㄚˋ ㄎㄨㄢˇ, 傍大款] to date a rich guy
上农[shàng nóng, ㄕㄤˋ ㄋㄨㄥˊ, 上农 / 上農] a rich farmer; to stress the importance of agriculture (in ancient philosophy)
浓郁[nóng yù, ㄋㄨㄥˊ ㄩˋ, 浓郁 / 濃鬱] dense (e.g. forest); rich (color, fragrance, athmosphere)
贫富差距[pín fù chā jù, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄨˋ ㄔㄚ ㄐㄩˋ, 贫富差距 / 貧富差距] disparity between rich and poor
薄养厚葬[bó yǎng hòu zàng, ㄅㄛˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄗㄤˋ, 薄养厚葬 / 薄養厚葬] to neglect one's parents but give them a rich funeral; hypocracy in arranging a lavish funeral after treating one's parents meanly
华彩[huá cǎi, ㄏㄨㄚˊ ㄘㄞˇ, 华彩 / 華彩] gorgeous; resplendent or rich color
帮闲[bāng xián, ㄅㄤ ㄒㄧㄢˊ, 帮闲 / 幫閑] to hang on to and serve the rich and powerful by literary hack work etc
抱粗腿[bào cū tuǐ, ㄅㄠˋ ㄘㄨ ㄊㄨㄟˇ, 抱粗腿] latch on to the rich and powerful
如蚁附膻[rú yǐ fù shān, ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄈㄨˋ ㄕㄢ, 如蚁附膻 / 如蟻附膻] like ants pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash
如蝇逐臭[rú yíng zhú chòu, ㄖㄨˊ ˊ ㄓㄨˊ ㄔㄡˋ, 如蝇逐臭 / 如蠅逐臭] like flies pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash
人寿年丰[rén shòu nián fēng, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄥ, 人寿年丰 / 人壽年豐] long-lived people, rich harvests (成语 saw); stable and affluent society; prosperity
圆润[yuán rùn, ㄩㄢˊ ㄖㄨㄣˋ, 圆润 / 圓潤] mellow and full; suave; smooth and round; rich (in voice)
公馆[gōng guǎn, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ, 公馆 / 公館] residence (of sb rich or important); mansion
家累千金,坐不垂堂[jiā lěi qiān jīn, ㄐㄧㄚ ㄌㄟˇ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, zuo4 bu4 chui2 tang2, 家累千金,坐不垂堂] rich person does not sit under the eaves (成语 saw); prudent not to place oneself in danger
富人[fù rén, ㄈㄨˋ ㄖㄣˊ, 富人] rich man
富国[fù guó, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, 富国 / 富國] rich country; make the country wealthy (political slogan)
富强[fù qiáng, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄤˊ, 富强 / 富強] rich and powerful
富户[fù hù, ㄈㄨˋ ㄏㄨˋ, 富户 / 富戶] rich family; large landlord
富翁[fù wēng, ㄈㄨˋ , 富翁] rich person; millionaire; billionaire
杀富济贫[shā fù jì pín, ㄕㄚ ㄈㄨˋ ㄐㄧˋ ㄆㄧㄣˊ, 杀富济贫 / 殺富濟貧] robbing the rich to help the poor
盛装[shèng zhuāng, ㄕㄥˋ ㄓㄨㄤ, 盛装 / 盛裝] splendid clothes; rich attire; one's sunday best

-rich- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しつこい(P);しつっこい[, shitsukoi (P); shitsukkoi] (adj-i) (1) insistent; obstinate; persistent; tenacious; (2) too rich (taste, etc.); fatty; heavy; greasy; (P)
まったり[, mattari] (adj-f) (1) rich (taste); full-bodied (flavour, flavor); mellow(ness); (2) laid-back (lifestyle)
一山当てる[ひとやまあてる, hitoyamaateru] (exp,v1) to be right on target; to strike it rich
上流階級[じょうりゅうかいきゅう, jouryuukaikyuu] (n,adj-no) upper echelons of society; the rich and powerful; the elite
乳母日傘[おんばひがさ;おんばひからかさ, onbahigasa ; onbahikarakasa] (exp) (bringing up a child) with greatest care pampering (him, her) with material comforts of a rich family; (being brought up) in a hothouse atmosphere
吾唯足知[われただたるをしる, waretadataruwoshiru] (exp) I am content with what I am (have); Rich is the person who is content with what he is
大尽[だいじん, daijin] (n) rich person; millionaire; debauchee
大漁旗[たいりょうばた, tairyoubata] (n) fishermen's banner hoisted to indicate a rich haul; big-catch flag
学者貧乏[がくしゃびんぼう, gakushabinbou] (exp) good scholars are seldom rich
富国[ふこく, fukoku] (n) rich country; national enrichment
恵まれる[めぐまれる, megumareru] (v1,vi) to be blessed with; to be rich in; to abound in; (P)
春田打ち[はるたうち, harutauchi] (n) New Year event to pray for a rich rice harvest
有徳[うとく;ゆうとく, utoku ; yuutoku] (adj-na,n,adj-no) virtuous; rich
滋味[じみ, jimi] (n) nutriment; wholesome; savoriness; savouriness; rich food; nourishment
百戦練磨;百戦錬磨[ひゃくせんれんま, hyakusenrenma] (n,adj-no) veteran; (someone) schooled by adversity in many battles; (someone) rich in life's experience gained through much adversity
種類豊富[しゅるいほうふ, shuruihoufu] (n,adj-na) rich in variety; diverse; wide-ranging; multifarious; (P)
肥えた土[こえたつち, koetatsuchi] (n) rich (fertile) soil
豊潤[ほうじゅん, houjun] (adj-na,n) rich and prosperous; luxurious; abundant

-rich- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หอมกรุ่น[adj.] (høm krun) EN: rich in fragrance ; strongly scented FR:
เจ้าสัว[n.] (jaosūa) EN: rich Chinese merchant ; wealthy business owner ; wealthy Chinese FR: commerçant fortuné [m] ; riche Chinois [m]
แก้เลี่ยน[v. exp.] (kaē līen) EN: cut the grease of a rich meal ; offset the richness (of) FR: dégraisser
คหบดี[n.] (khahabødī) EN: rich FR:
คหปตานี[n.] (khahapatānī) EN: rich woman ; wealthy woman ; woman of means FR:
เข้มข้น[adj.] (khemkhon) EN: rich ; strong ; thick ; intensive ; serious ; heavy ; concentrated ; at its height ; intense FR: concentré
คนมั่งมี[n. exp.] (khon mangmī) EN: rich man ; wealthy man ; man of wealth ; man of property FR: personne riche [f]
คนรวย[n.] (khonrūay) EN: wealthy person ; rich people [pl] ; wealthy people [pl] FR: riche [m]
กลิ่นหอมกรุ่น[X] (klin høm kr) EN: rich in fragrance FR:
กระเป๋าหนัก[adj.] (krapaonak) EN: rich ; wealthy ; affluent ; well-to-do ; well-heeled ; flush FR: riche ; fortuné
กรุ่น[adj.] (krun) EN: rich in fragrance FR:
เลี่ยน[adj.] (līen) EN: oily ; greasy ; rich FR: gras ; graisseux
แม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (maēmāi song) EN: wealthy widow ; rich widow ; dowager FR: riche veuve [f]
มัน[adj.] (man) EN: oily ; rich ; fat FR: gras
มั่ง[v.] (mang) EN: have much ; be rich FR: en avoir beaucoup
มั่งคั่ง[adj.] (mangkhang) EN: wealthy ; rich ; well-off ; well-to-do FR: très riche ; richissime ; opulent ; fortuné
มี[adj.] (mī) EN: rich FR:
มีกะตังค์[adj.] (mī ka tang) EN: rich FR:
นั่งกินนอนกิน[v. exp.] (nang-kin nø) EN: be rich FR: vivre sur sa fortune ; mener la belle vie
นอนกิน[v. exp.] (nøn kin) EN: not have to work for a living ; be rich FR:
นอนกิน[adj.] (nøn kin) EN: rich ; wealthy FR:
โภคี[n.] (phōkhī) EN: wealthy person ; man of wealth ; rich man FR: serpent [m]
โภคิน[n.] (phōkhin) EN: wealthy person ; man of wealth ; rich man FR: serpent [m]
ไพร่มั่งมี[n. exp.] (phrai mangm) EN: wealthy commoner ; rich commoner FR:
พรั่งพร้อม[X] (phrangphrøm) EN: in mass ; fully equipped ; fully provided ; complete ; all in readiness ; rich in FR: tous ensemble ; au complet
ร่ำรวย[v.] (ramrūay) EN: be rich ; be wealthy FR:
ร่ำรวย[adj.] (ramrūay) EN: rich ; wealthy ; well-to-do ; well-off ; loaded FR: riche ; nanti ; plein aux as (fam.)
รวย[adj.] (rūay) EN: rich ; wealthy ; well-off ; well-to-do ; loaded ; well-heeled ; not short of a bob or two FR: riche ; fortuné ; opulent ; aisé ; nanti ; richard (fam. - péj.)
สธนะ[adj.] (sathana) EN: rich FR: riche
เศรษฐี[n.] (sētthī) EN: rich man ; man of wealth ; millionaire FR: millionnaire [m] ; nabab [m] ; personne fortunée [f] ; riche [m]
ทรงเครื่อง[adj.] (songkhreūan) EN: extra-ingredient ; many materials ; rich ingredient ; made of superior material FR:
ธนบดี[n.] (thanabodī) EN: owner of wealth ; lord of wealth ; proprietor ; rich man ; millionaire ; capitalist ; banker ; financier FR:
เถ้าแก่[n.] (thaokaē) EN: Chinese shopkeeper ; Chinese shop owner ; rich Chinese FR: chef d'entreprise chinois [m]
อุดม[v.] (udom) EN: abound ; be productive ; be fertile ; be rich ; be plentiful; be abundant ; be ample ; be profuse FR: abonder ; être riche en
อุดม[adj.] (udom) EN: highest ; great ; excellent ; rich in FR: supérieur ; excellent ; riche en
อุดมไปด้วย[adj.] (udom pai dū) EN: rich in ; abounding in FR: riche en
อุดมไปด้วยแร่ธาตุ[n. exp.] (udom pai dū) EN: rich in minerals FR: riche en minéraux
อุดมสมบูรณ์[adj.] (udom sombūn) EN: abundant ; plentiful ; rich ; prosperous FR: fertile ; abondant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rich-
Back to top