ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-revenue-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น revenue, *revenue*,

-revenue- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that is one fifth of the total revenue from all of last year.นายไม่ได้มาสายหรอก ฉันจะพานายไปชมให้ทั่วเลย
I myself was amazed to learn just how much stuff the earth has to produce through our extraction process to produce a dollar of revenue for our company.ตัวผมเองตกใจเมื่อรู้ว่า โลกต้องสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เราขูดรีดมากแค่ไหน เพียงเพื่อทำรายได้ให้บริษัทเราสักดอลลาร์
If I get the Revenue Men in here sniffing round, what's the...เสียวเจอสรรพกรตามดมกลิ่นเจออีก...
His revenue stream must be off the books maybe even illegal.รายรับของเขา ไม่ตรงไปตรงมาแน่ ...บางทีอาจเป็นเงินผิดกฎหมาย
Internal Revenue people that are kickingเล่นแตะปากมันกลางถนนเลย
That the revenue that produces... is responsible for funding our entire prison system... keeping the bad guys behind bars.และรายได้ที่ได้จากเกมนี้... จะมาช่วยเสริมสร้างระบบ ความปลอดภัยของคุก... ไม่ให้นักโทษแหกคุกได้
Obviously, we forgot or didn't go back and adjust the revenue entries.เป็นที่ชัดเจน ว่าเราลืมขอนี้ไป หรือไม่กลับไปดูใหม่ และปรับเปลี่ยนบัญชีรายได้
That's a whole new revenue stream.นั่นคือการหมุนเวียนใหม่ ของเงินรายได้ทั้งหมด
The place makes 75% of its revenue in the summertime.สถานที่ที่ทำให้ 75% ของรายได้ในฤดูร้อน
Well, the state revenue agency will need to see your I.D.งั้นทางธนาคารต้องการตรวจสอบเอกสารของคุณ
I will get these to the revenue agency.ฉันจะนำเอกสารไปให้ทางธนาคารตรวจสอบ
I will get these to the revenue office.ฉันจะเอามันไปให้ทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารค่ะ

-revenue- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
税务局[shuì wù jú, ㄕㄨㄟˋ ˋ ㄐㄩˊ, 税务局 / 稅務局] Inland Revenue Department (Hong Kong)
户部尚书[hù bù shàng shū, ㄏㄨˋ ㄅㄨˋ ㄕㄤˋ ㄕㄨ, 户部尚书 / 戶部尚書] Minister of Revenue (from the Han dynasty onwards)
预期收入票据[yù qī shōu rù piào jù, ㄩˋ ㄑㄧ ㄕㄡ ㄖㄨˋ ㄆㄧㄠˋ ㄐㄩˋ, 预期收入票据 / 預期收入票據] revenue anticipation note (RAN, financing)
税务[shuì wù, ㄕㄨㄟˋ ˋ, 税务 / 稅務] taxation services; state revenue service

-revenue- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
レベニュー[, rebenyu-] (n) revenue
年間収益[ねんかんしゅうえき, nenkanshuueki] (n) yearly revenue
税収不足[ぜいしゅうふそく, zeishuufusoku] (n) tax revenue shortfall
税源移譲[ぜいげんいじょう, zeigen'ijou] (n) transfer of tax revenue sources (e.g. to local governments)
道路特定財源[どうろとくていざいげん, dourotokuteizaigen] (n) revenue source set aside for road construction

-revenue- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากร[n.] (ākøn) EN: tax ; duty ; fee ; revenue FR: taxe [f]
อากรแสตมป์[n.] (ākønsataēm) EN: stamp duty ; revenue stamp FR: timbre d'impôt [m]
เจ้าพนักงานสรรพากร[n. exp.] (jaophanakng) EN: revenue officer FR:
การจัดเก็บภาษีอากร[n. exp.] (kān jat kep) EN: public revenue ; revenue receipts ; tax receipts FR:
การรับรู้รายได้[n. exp.] (kān raprū r) EN: revenue recognition FR:
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร[n. exp.] (kotmāi wādū) EN: taxation statute ; internal revenue ; code FR:
กรมสรรพากร[org.] (Krom Sanphā) EN: Revenue Department ; Department of Revenue ; Bureau of Internal Revenue (Am.) FR: service des impôts [m] ; fisc [m]
นักวิชาการสรรพากร[n. exp.] (nakwichākān) EN: revenue technical officer FR:
เงินได้[n.] (ngoendāi) EN: income ; revenue FR: revenu [m] ; salaire [m]
เงินรายได้[n. exp.] (ngoen rāidā) EN: revenue ; income ; proceeds ; profits ; returns FR: revenu [m]
ภาษีอากร[n. exp.] (phāsī akøn) EN: taxation ; inland revenue ; internal revenue ; tax yield ; taxes and duties FR: taxation [f]
ประมวลรัษฎากร[n. exp.] (pramūan rat) EN: Revenue Code ; Code of Revenue FR:
รายได้[n.] (rāidāi) EN: income ; revenue ; receipts ; turnover ; earnings ; proceeds FR: revenu [m] ; produit [m] ; chiffre d'affaires [m] ; gain [m] ; rentrée d'argent [f]
รายได้ค้างรับ[n. exp.] (rāidāi khān) EN: accrued income ; accrued revenue FR:
รายได้แผ่นดิน[n. exp.] (rāidāi phae) EN: public revenue FR:
รายได้ประจำปี[n. exp.] (rāidāi praj) EN: annual income ; annual revenue FR:
รายได้รัฐบาล[n. exp.] (rāidāi ratt) EN: net government revenue FR:
รายได้รัฐบาลสุทธิ[n. exp.] (rāidāi ratt) EN: net government revenue FR:
รายได้รอการตัดบัญชี[n. exp.] (rāidāi rø k) EN: unearned revenue ; deferred revenue FR:
รายได้ส่วนเพิ่ม[n. exp.] (rāidāi suan) EN: incremental revenue FR:
รายได้สุทธิ[n. exp.] (rāidāi sutt) EN: net income ; net revenue FR: revenu net [m]
รายได้สุทธิหลังหักภาษี[n. exp.] (rāidāi sutt) EN: disposable revenue FR:
รายได้ที่เกิดขึ้น[n. exp.] (rāidāi thī ) EN: realized revenue FR:
รายรับ[n.] (rāirap) EN: revenue ; receipts ; turnover ; income ; earnings FR: recette [f] ; encaisse [f] ; revenu [m]
รายรับรวม[n. exp.] (rairap rūam) EN: total revenue FR: revenu total [m]
รัษฎากร[n.] (ratsadākøn) EN: state revenue ; public revenue FR: revenu de l'État [m]
ฤชากร[n.] (reuchākøn) EN: revenue from fees ; fee stamp ; tax stamp FR:
สรรพากร[n.] (sanphākøn) EN: revenue ; tax collector FR: contributions [fpl] ; revenus de l'État [mpl]
ศุลการักษ์[n.] (sunlakārak) EN: customs officer ; revenue officer FR: douanier [m]
ที่กัลปนา[n.] (thīkanlapan) EN: monastic revenue estate FR:
ตราไปรษณียากร[n.] (trāpraisanī) EN: postage stamp ; stamp ; revenue stamp FR: timbre postal [m]

-revenue- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staatseinkünfte {pl}government revenue
Steuereinnahmen {pl}inland revenue
Einkommen {n}; Revenue
Einnahmequelle {f} (des Staates)source of revenue
Steueraufkommen {n}tax revenue; internal revenue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -revenue-
Back to top