ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rejoicing-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rejoicing, *rejoicing*,

-rejoicing- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some of you may be rejoicing that Mr. Gandhi has been put into prison.พวกคุณบางคนอาจยินดีที่คานธี ถูกจับเข้าคุก
Let our rejoicing rise lucia:(แร็ปอันน่าอับอายของฮโยริเมื่อคืนนี้)

-rejoicing- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[えつ, etsu] (n) self-satisfaction; rejoicing

-rejoicing- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความปิติยินดี[n.] (khwām piti ) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness ; ecstasy FR:
ปิติ[n.] (piti) EN: joy ; gladness ; happiness ; delight ; pleasure ; elation ; rapture ; exultation ; rejoicing FR: joie [f] ; plaisir [m] ; ravissement [m] ; enthousiasme [m]
ร่า[adj.] (rā) EN: happy ; joyful ; rejoicing ; smiling all over FR: heureux ; réjoui ; gai ; joyeux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rejoicing-
Back to top