ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rejoicing*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rejoicing, -rejoicing-

*rejoicing* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rejoicingly (adv.) อย่างรื่นเริง See also: อย่างยินดี
English-Thai: HOPE Dictionary
rejoicing(รีจอย'ซิง) n. ความดีใจ,ความยินดี,ความปลื้มปีติยินดี,ความรื่นเริง, See also: rejoicingly adv., Syn. exultation,jubilation
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุทิตา (n.) rejoicing with others in their happiness or prosperity See also: kindliness, sympathetic joy, feelings of pleasure, gladness of another´s success
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some of you may be rejoicing that Mr. Gandhi has been put into prison.พวกคุณบางคนอาจยินดีที่คานธี ถูกจับเข้าคุก
Let our rejoicing rise lucia:(แร็ปอันน่าอับอายของฮโยริเมื่อคืนนี้)
This coming Sunday, everybody's gonna be praying and crying, and rejoicing, redeeming, and doing whatever else they do to set a soul on the right path.เป็นไปได้อธิษฐานและร้องไห้และ ชื่นชมยินดีและไถ่ และทำสิ่งอื่นที่พวกเขาทำ
Rejoicing as an integerแล้วยินดีกับการเป็นจำนวนเต็ม

*rejoicing* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P)
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P)
[えつ, etsu] (n) self-satisfaction; rejoicing
謳歌[おうか, ouka] (n,vs) rejoicing; glorification; exultation; celebration; enjoyment; singing praises

*rejoicing* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความปิติยินดี[n.] (khwām piti ) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness ; ecstasy FR:
ปิติ[n.] (piti) EN: joy ; gladness ; happiness ; delight ; pleasure ; elation ; rapture ; exultation ; rejoicing FR: joie [f] ; plaisir [m] ; ravissement [m] ; enthousiasme [m]
ร่า[adj.] (rā) EN: happy ; joyful ; rejoicing ; smiling all over FR: heureux ; réjoui ; gai ; joyeux

*rejoicing* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
frohlockend {adv}rejoicingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rejoicing*
Back to top