ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-reggae-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reggae, *reggae*,

-reggae- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, at one point, Raj put on reggae music, and his sister took off her shoes.ข้อแรก ราจเปิดเพลงเรกเก้ ข้อสอง พี่สาวเขาถอดรองเท้าออก
The locals called me reggae man.แถวนั้นเรียกฉัน เรกเก้ แมน

-reggae- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鲍勃・马利[Bào bó, ㄅㄠˋ ㄅㄛˊ· Ma3 li4, 鲍勃・马利 / 鮑勃・馬利] Bob Marley (1945-1981), Jamaican Reggae 雷鬼 musician and activist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -reggae-
Back to top