ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*reggae*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reggae, -reggae-

*reggae* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reggae (n.) ดนตรีแนวนิยมแบบเร็กเก้ มีต้นกำเนิดจากจาไมก้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reggae musiciansนักดนตรีเร็กเก [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She want some reggaeton, reggaeton, reggaeton, reggaetonShe want some reggaeton, reggaeton, reggaeton, reggaeton
Yeah, at one point, Raj put on reggae music, and his sister took off her shoes.ข้อแรก ราจเปิดเพลงเรกเก้ ข้อสอง พี่สาวเขาถอดรองเท้าออก
The locals called me reggae man.แถวนั้นเรียกฉัน เรกเก้ แมน

*reggae* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鲍勃・马利[Bào bó, ㄅㄠˋ ㄅㄛˊ· Ma3 li4, 鲍勃・马利 / 鮑勃・馬利] Bob Marley (1945-1981), Jamaican Reggae 雷鬼 musician and activist
雷盖[léi gài, ㄌㄟˊ ㄍㄞˋ, 雷盖 / 雷蓋] reggae; also written 雷鬼
雷鬼[léi guǐ, ㄌㄟˊ ㄍㄨㄟˇ, 雷鬼] reggae

*reggae* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reggae {m} [mus.] | Reggae-Musik

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *reggae*
Back to top